Programoj de la Esperanto-klubo Brno

Programoj de la Esperanto-klubo Brno ekde 1991

Programoj de la Esperanto-klubo Brno 1901-1939

                       1945-1989

 

Program klubu v roce 1945

12.6. 1945      Unua postmilita kluba kunveno (19 personoj). Bonvenigo al ĉeestantoj, anonco pri restarigo de nia klubo k ĝia aprobo fare de la Nacia komitato, elektoj en la komitaton

22.6.1945      Novaĵoj organizaj, el la loaka movado k konversacio (klubejo en hotelo Polenka, Ĉeĥa str.)

27.6.1945      Novaĵoj el la esp. movado, leteroj, konversacio

3.7.1945      Novaĵoj el la esp. movado, raporto pri nia agado, konversacio

10.7.1945      Raportoj pri nia movado, lego de alvenintaj leteroj, konversacio

17.7.1945      Novaĵoj k konversacio

24.7.1945      Informoj el la esp. movado k konversacio

31.7.1945      Novaĵoj, informoj, konversacio

7.8.1945      Novaĵoj, informoj, legado, konversacio

14.8.1945      Novaĵoj, informoj, legado, tradukado k konversacio

21.8.1945      Novaĵoj k konversacio

28.8.1945      Informoj k konversacio

4.9.1945      Novaĵoj, informoj, konversacio

11.9.1945      La 14-an de sept. 1937, antaŭ ok jaroj, mortis prez. T.G.Masaryk. Rememoro pri ĉi tiu datreveno, lego de fragmentoj el „Idealoj de humaneco“ k. epiloge vortoj de S. Kamaryz en la Ligilo. Poste informoj

18.9.1945      S-ro Tross parolis pri E-vivo en Plzeň antaŭ, dum k post la milito, sekvis traduko el la broŝuro „Kion defendas Sovetubnio?“ k novaĵoj el nia movado. Oni postulos Ĉs. radiostacion, Brno, pri esp. prelegoj k informoj pri nia respubliko

25.9.1945      Novaĵoj, administraj aferoj, lego de ampleksa artikolo „Ĉi tiun fojon“ el Jiskra, poste noticoj, rimarkigoj. Rememoro al s-ro inĝ. Ant. Slavík. Poste formiĝis du grupoj, unu ripetis k lernis, la dua tradukis.

2.10.1945      Novaĵoj el E-movado, klubaj aferoj, lego de alvenintaj leteroj; poste noticoj k parolado pri „Arto“. Lego de Wolker-poemo „Ĉe rentgeno“, post tio gu grupoj, la unua komencantoj, la dua tradukantoj de l' broŝuro „Kion defendas Sovetunio?“

9.10.1945      Leteroj alvenintaj, novaĵoj, artikoloj el JEL.

16.10.1945      Novaĵoj klubaj, el la movado, letero de JEL, lego de poemo „Korvo“, prelego pri la difina artikolo. Poste 2 traduk-grupoj.

23.10.1945      S-ano Frant. Baďura, ano de ĉeĥoslovaka eksterlanda armeo, revenis post pli ol 5 jaroj en la liberan patrion. Lia rakonto pri ĉiuj travivaĵoj estis ekstreme interesa . streĉatenta. S-ano Baďura montris al ni multajn belajn fotojn el Palestino, Egipto, Sudano.

30.10.1945      Prelogo de prof. Kroužiul pri temo: „Permeso de la milito“. Altvalora prelego. Poste informoj, prelegoj.

6.11.1945      Prelegis s-ro Jan Geryk pri Londono. Post interesa prelego diskutite pri la kurso, pri la Tutmonda studenta kongreso. S-ro prof. Kroužil parolis poste pri ideoj de Komenský k. transdonis al la klubo ŝparlibron de „Mez. esp. universita“ kun proks. K 1800,- k. aldonis K 4000,- donace. Pri ĉio estis vigla diskuto, en kiu partoprenis kun granda intereso ĉiuj ĉeestantoj

13.11.1945      Komencoj de esp. por vizitontoj de esp. kurso k. konversacio. Gvidis s-ro rof. Kroužil.

20.11.1945      Bonhumoraj rakontoj, anekdotoj prezentitaj de s-ano Zeman. Poste diversaj informoj, raportoj.

27.11.1945      Societaj ludoj, legaĵo el „Arĝenta duopo“ k. novaĵoj, informoj,.

4.12.1945      Nikolao-vespero, amaso sa suketraĵoj antaŭ ĉyiu partoprenanto, sankta Nikolao (kun verda stelo), multaj donacoj, ktp.

11.12.1945      Prelego de s-ano Jan Geryk pri internacia korespondado, multaj interesaj fragmento el leteroj al li alvenintaj, poste estis akceptita propono de s-ro Geryk, ke nia klubo aliĝu al PSMK.

18.12.1945      15 ĉeestantoj, programo ne indikita

Program klubu v roce 1946

8.1.1946      Prelegoj de s-anoj Veselý k Vondroušek

15.1.1946      Raportis: s-anoj Geryk , Slavík, Zeman, Vágner, s-ino Adamcová, R. Nečas

22.1.1946    Raporto pri la EAĈSR-kongreso en Praha, novaĵoj k, informoj

29.1.1946      Leteroj alvenintaj el malproksimo (s-ro Geryk), novaĵoj el la movado, interesaj artikoloj k tradukado

5.2.1946      Novaĵoj, informoj, sugestoj (s-ro Wagner), tradukado

19.2.1946      El la movado, informoj, rimarkoj k atentigoj, konversacio k tradukado

26.2.1946      Proponoj de s-anoj Silný, Veselý, Vondroušek: rekompenci per libroj varbadon de novaj membroj; kiu varbos plej multajn, kiu havos plej multnombran k. eksterlandan korespondadon, trie: vizitadon de l' klubaj kunvenoj. Vigla debato, multaj proponoj k sugestoj. - Lego, anekdotoj, tradukado.

5.3.1946      Geryk       Naskiĝtago de T.G.Masaryk

12.3.1946      Dominik            : Naskiĝo de l' nova homaro

19.3.1946      programo ne indikita

26.3.1946      La unua postmilita ĝenerala kunveno de EK Brno

2.4.1946      Valíček                           Pri lerneja reformo

9.4.1946      J. Vondroušek                Salajra sistemo

16.4.1946      Novaĵoj, informoj, tradukado

23.4.1946      Vondroušek                 Bankoj kaj moninstitucioj

30.4.1946      Novaĵoj, konversacio, legado el alvenintaj leteroj, tradukado

14.5.1946      programo ne indikita

21.5.1946      programo ne indikita

28.5.1946      Vondroušek            Memore al 62-a naskiĝdato de E. Beneš

4.6.1946      Pritraktado de programo en Olomou, tradukado, raporto pri esp. soleno en Doksy. Nia klubo estis reprezentita de J. Vondroušek

11.6.1946      Bovenigo, novaoj, „vivanta ĵurnalo“

18.6.1946      Ela movado „vivanta ĵurnalo“

25.6.1946      programo ne indikita

2.7.1946      „Vivanta ĵurnalo“, ekzamendo pri la vortaro

9.7.1946      Prez. Beneš vizite en Brno. Ni ĝojas, ke ni povas bonvenigi lin, ĝojas pro favoro montrita al nia urbo k lando, dankas al Dia providenco, ke en la fata momento estis li, kiu gvidis nian nacion al libereco.

16.7.1946      programo ne indikita

23.7.1946      Raporto pri libro-ekspozicio en Komůrka, preparo por Tutŝtata filatela ekspozicio

30.7.1946      Bonvenigo, novaĵoj, informoj

6.8.1946      Raporto pri Tutŝtata filatela ekspozicio

13.8.1946      Domonik      Konciza raporto pri Doksy

20.8.1946      Leteroj el Cejlono k. Kapurbo

27.8.1946      Preparo por „juĝa tribunalo“

3.9.1946      Geryk pri Jugoslavio, Veselý pri radia prelego, Kořínek pri vizito de radio-stacio, Dominik gvidis ůjuĝan tribunalon“

10.9.1946      Morto-datreveno de Masaryk kaj juĝa tribunalo

17.9.1946      Kořínek      Esenco de Esperanto

24.9.1946      Kořínek      Vizitoj de kluboj en Liberec, Hr. Králové.

1.10.1946        J. Vondroušek             Raporto pri ekzamenoj de Esperanto en Praha

8.10. 1946       T. Borkovec                Ĉu nia monsistemo resaniĝos?

15.10. 1946     J. Geryk                      Ĉeĥa muziko en Anglujodum la dua mondmilito

22.10.  1946    J. Kořínek                   Rimarkoj al nuntempa politika situacio

29.10. 1946     -                                  Solena vespero por festi jubileon de nia ŝtata sendependeco

5.11. 1946       H. Slavík                     Teozofiaj konsideroj

12.11. 1946     M. Vondroušková       Libertempaj rememoroj

19.11. 1946     A. Potuček                  Rilato de Esperanto al la lingvoj de l‘ Eŭropo

26.11. 1946     J. Geryk                      Esperanto korespondata

3.12. 1946       R. Nečas                     Virinoj rigardataj de viroj

10.12. 1946     -                                  Zamenhofa vespero

17.12. 1946     J. Vondroušek             Bilanco pri la jaro 1946

 

Program klubu v roce 1947

7.1. 1947         J. Vondroušek             60 jaroj de Esperanto

14.1. 1947       J. Geryk                      Skribu eksterlanden, ke ...

21.1. 1947       A. Potuček                  Sinonimoj en Esperanto

28.1. 1947       V. Kroužil                    Ĉapitroj el kristana teozofio

4.2. 1947         J. Kořínek                   Tasko de la gramaofondisko

11.2. 1947       R. Nečas                     Pri internacia korespondado

18.2. 1947       -                                  Ĝenerala kunveno

24.2. 1947       M. Adamcová             Mozaiko el E-gazetaro

4.3. 1947         Vespero por festi naskiĝtagan datrevenon de la Prezidento-Liberiginto T. G. Masaryk

11.3. 1947       M. Vondroušková       Eminentaj samideanoj vizite en Brno

18.3. 1947       -                                  Poezia vespero

25.3. 1947       J. Dominik                   Mi rakontos fabelon al vi

1.4. 1947         -                                  Gaja aprila vespero

9.4. 1947         N. Zitová                     Londono en miaj rememoroj

15.4. 1947       T. Borkovec                50 jaroj de kinematografio

22.4. 1947       J. Vondroušek             La vivo kaj universo

29.4. 1947       -                                  Koncerta vespero

6.5.1947        J. Vondroušek              Iom da geografio. Bela estas la mondo.

13.5.1947       PhC Jan Geryk            La muziko de B. Smetana kaj A. Dvořák. Prelego kun akompano de gramofon-diskoj

20.5. 1947     Invan Kubčev, Bulgario    La antifasista batalo de la bulgara popolo. Rememoroj pri pasintaj militjaroj.

27.5.1947                                            Majo – monato de l' amo. Vespero de poezio.

3.6.1947     Jiří Kořínek                    Dinamiko kaj subtiloj de E-verbo.Filologia konsidero.

7.6.1947     Regiona kunveno. Sabate je la 19,30 h: Smika vespero kun programo. Dimance je la 9.30 h: Laborkunsido.

17.6.1947   Prof. Ing. Vincenc Kroužil: Kial Dio allasas militojn? Konsidero.

24.6.1947   František Sýkora: Fabelo pri atom-energio. Fantazia rakontado pri estonteco de l' homaro.

1.7.1947   Josef Smbrož               Socialaj problemoj. Organizo kaj maniero de ilia solvado.

8.7.1947   Nelly Zitová: Signifo de Jan Neruda en la ea literaturo. Poezia vespero.

15.7.1947  Jiří Kořínek             Automobile tra Cehoslovakio. Vojagado kaj pilgrimado.

22.7.1947  Josef Vondroušek   Universalaj kongresoj de Esperanto. Iliaj historio, signifo kaj rezulto.

29.7.1947  Marie Adamcová     La vivo en Kalifornio. Priskribo de la solenoj.

5.8.1947    Rudolf Nečas          Nia movado en Australio. Mia amikino skribas …

12.8.1947   Miroslav Růžička    Gaja estas la soldata vivo. Kazerna humuro.

19.8.1947  Tomáš Borkovec:      El la pramondo. apitroj el praepoka zoologio.

26.8.1947  PhC Jan Geryk: 32-a Universala Kongreso de Esperanto en Berno 1947. Rememoroj.

16.9. 1947       -                                  Rememoro je prezidento Liberiginto T.G.M.

23.9. 1947       J. Kořínek                   Teorio de relativeco

30.9. 1947       F. Čížek                      Fizionomio en la vivo

7.10. 1947       H. Slavík                     Bernard Shaw pri demokratio kaj parlamentismo

14.10. 1947     J. Vyhlídka                  Doksy, somera restadejo esperantista

21.10. 1947     J. Pávek                      Pri kinematografio. Projekcio de filmoj.

28.10. 1947     -                                  Solena vespero al la tago de Libereco

4.11. 1947       J. Vondroušek             Iom da fiziko

11.11. 1947     M. Adamcová             Teatro en nia vivo

18.11. 1947     N. Zittová                    K. J. Erben en la ĉeĥa literaturo

25.11. 1947     R. Nečas                     Teatra prezentado

2.12. 1947       -                                  Nikolo-vespero

9.12. 1947       T. Borkovec                Faŭno de niaj arbaroj

16.12. 1947     -                                  Solena Zamenhof-vespero

23.12. 1947     F. Sýkora                    Fabelo pri atom-energio

30.12. 1947     J. Vondroušek             Bulgara vespero

 

Program klubu v roce 1948

6.1. 1948         J. Vondroušek             Jam temp‘ estas

13.1. 1948       J. Pávek                      Film-prezentado. Projekcio de filmoj.

20.1. 1948       F. Baďura                    Palestino-Egipto  (120 diapozitivoj)

27.1. 1948       J. Friedrich                  El miaj esperantistaj rememoroj. Rakontado el ĉiuj anguloj de l‘ mondo.

3.2. 1948         -                                  Literatura vespero

10.2. 1948       -                                  Amika vespero. Kanzonoj, recitado.

17.2. 1948       -                                  Ĝenerala kunveno

24.2. 1948       Vespero de kantoj kaj arioj (Nuni Nanev, tenoristo de l‘ opero en Sofia. Ĉe piano Petrta Naneva. Piano-soloj: komponisto Vilibalda Scheiber)

2.3. 1948         -                                  Solena akademio al TGM.

9.3. 1948         M. Vondroušková       Al internacia tago de l’virinoj

16.3. 1948       J. Kořínek                   Rakontoj de K. Čapek

23.3. 1948       J. Ambrož                    Historietoj el antikva Brno

30.3. 1948       -                                  Kabaredo

6.4. 1948         H. Kořínková              La plej bela sporto. Vojaĝado estas spico de l‘ vivo.

13.4. 1948       R. Nečas                     Ĉe fonto de bona humoro.

20.4. 1948       J. Hoffner                    Rezervita por grupo Tuřany

27.4. 1948       -                                  Teatra vespero. Monologo, unuaktaĵo, skeĉo.

4.5. 1948         J. Kořínek                   Kiel mi iĝis esperantisto

11.5. 1948       J. Friedrich                  Rumanio kaj Nederlando pere de Esperanto

18.5. 1948       R. Nečas                     Ĉiam kun bona humoro

25.5. 1948       -                                  Nia prezidento D-ro Edvard Beneš 64-jara

1.6. 1948         J. Vyhlídka                  Kiel oni faras ĵurnalon

8.6. 1948         J. Handl                       Nutrado kaj sano de l‘ moderna homo

15.6. 1948       N. Zittová                    Rigardo en novtempan ĉeĥan literaturon

22.6. 1948       V. Kroužil                    Ĉapitroj el la Malnova Testamento

29.6. 1948       J. Vondroušek             Misio de nacioj en iliaj literaturoj

13.7. 1948       J. Pávek                      Esperanto kiel socia faktoro

20.7. 1948       T, Borkovec                Kion ni scias pri nia Tero?

27.7. 1948       -                                  Amika babilado

3.8. 1948         L. Nečas                     Sokol-idealo en vivo de nia nacio

10.8. 1948       J. Ječmínek                  Ni ekkonu nian urbon!

17.8. 1948       E. Vágner                    Ĉeĥa paradizo

24.8. 1948       -                                  Letervespero

31.8. 1948       M. Matoušek               Aŭstralio kaj Nov-Zelando, kiel mi ilin konas pere de esperanta korespondo

7.9. 1948         Funebra kunveno por honorigi memoron de prezidento Dro Edvard Beneš

14.9. 1948       Ni memoras la unuan prezidenton de Ĉeĥoslovaka respubliko T.G.Masaryk

21.9. 1948       Koncerta vespero de s-anino Margueritte Sautreil el Parizo

5.10. 1948       J. Friedrich                  Vagado tra Tatry

12.10. 1948     -                                  Literatura vespero

19.10. 1948     V. Duroň                     Vojoj al la paco

26.10. 1948     Solena kunveno al la 30-a datreveno de ĉs. ŝtata dependeco

2.11. 1948       F. Čížek                      Pri la sorto

9.11. 1948       R. Nečas                     Oni ludas, kantas kaj prezentas ...

16.11. 1948     J. Kořínek                   Tra Jizera-montaro

23.11. 1948     J. Hoffner                    La revolucia jaro 1848

30.11. 1948     M. Adamcová             Ĉe Adriatiko

7-12. 1948      -                                  Nikolo-festo   

14.12. 1948     -                                  Soleno rememore al Dro L. L. Zamenhof

21.12. 1948     J. Pávek                      Film-vespero

28.12. 1948     N. Zittová                    Ĉeĥa pasinteco en verko de Alois Jirásek

 

Program klubu v roce 1949

11.1. 1949       J. Vondroušek             Dramo de antikva tempo ĝis nun

18.1. 1949       J. Kořínek                   Vizaĝo de terglobo; filmstrio kun prelego

25.1. 1949       V. Borská                    Ni ekzercas kantojn

1.2. 1949         J. Friedrich                  Hungara vespero

8.2. 1949         -                                  Ĝenerala kunveno de la klubo

22.2. 1949       J. Hoffner                    Literatura vespero

1,3. 1949         -                                  Adiaŭ la karnavalo

8.3. 1949         -                                  Debatvespero

15.3. 1949       V. Borská                    Vespero de kantoj kaj arioj

22.3. 1949       T. Borkovec                Luzacio, historio, lando, popolo

29.3. 1949       V. Duroň                     Scienco kaj miraklo

5.4. 1949         L. Rýznar                     Ĉu vi kredas magion?

12.4. 1949       V. Scheiber                 Malĝojaj sortoj de komponistoj

19.4. 1949       M. Vondroušková       Vojaĝoj de Richard Halliburton

26.4. 1949       R. Nečas                     La rido sanigas

3.5. 1949         J. Vondroušek             Studo pri Dante Alighieri kaj Cervantes, M. Dostojevski kaj L. N. Tolstoj

10.5. 1949       J. Kořínek                   Antikva Grekujo, prelego kun diapozitivoj

17.5. 1949       N. Zittová                    Pri H. Ch. Andersen

24.5. 1949       H. Kořínková              Marvojaĝo en Hindonezion, prelego kun filmstrio

31.5. 1949       J. Friedrich                  El Hungara Antologio

7.6. 1949         M. Vondroušková       Vojaĝo de R. Halliburton, dua parto

16.6. 1949       J. Hoffner                    La grupo de Tuřany prezentas

21.6. 1949       F, Vyskočil                  Aro de rememoroj pri rikoltbrigado

28.6. 1949       M. Adamcová             Antikva Romo

12.7. 1949       B. Zyka                       Esperanto por skoltismo

19.7. 1949       R. Nečas                     Bona humoro antaŭ ĉio

26.7. 1949       -                                  Debatvespero

2.8. 1949         -                                  Traduka konkurso

9.8. 1949         T. Borkovec                Nia Terglobo

16.8. 1949       -                                  Letervespero

23.8. 1949       J. Ambrož                    Nacia asekuro

30.8. 1949       J. Konečná                  Rakontoj de K. Čapek

13.9. 1949       J. Konečná                  Filmvespero

20.9. 1949       Kanĉo Kančev Socialismo kaj Esperanto

                        M. Vondroušková       Rakontado pri somera Esperanto-kurso en Karlovy Vary

27.9. 1949       J. Vondroušek             Pentroarto kaj skulptarto de l‘ itala renesanco

4.10. 1949       J. Friedrich                  Esperantista movado en Moravio antaŭ 40 jaroj

18.10. 1949     H. Kořínková              K. H. Borovský

25.10. 1949     V. Borská                    Poezia vespero

1.11. 1949       -                                  Letervespero

8.11. 1949       J. Kořínek                   Jiří Mahen, la poeto de nia urbo

25.11. 1949     M. Adamcová             Historietoj el antikva Brno, dua parto

22.11. 1949     F. Pospíšil                    Filmvespero

19.11. 1949     J. Borkovcová             Donacantoj de l‘ vivo

                        F. Vyskočil                  El  mia infanaĝo

6.12. 1949       -                                  Nikola vespero

13.12. 1949     -                                  La 90-a naskiĝtago de d-ro L. L. Zamenhof

20.12. 1949     J. Hoffner                    Literatura vespero

27.12. 1949     S. Sedlák                     Ĉe Nigra Maro

                        K. Rambousek Spertoj el feria kolonio

 

 

Program klubu v roce 1950

3.1. 1950         J. Friedrich                  Liriko de Julio Baghy

10.1. 1950       J. Vondroušek             Ĉeĥa violonarto

17.1. 1950       V. Borská                    Dek du mensoguloj

24.1. 1950       J. Kořínek                   Jiří Wolker, poeto sen ĥimeroj kaj utopioj

31.1. 1950       M. Vondroušková       Esperanto-movado inter la du mondmilitoj

7.2. 1950         -                                  Ĝenerala kunveno

14.2. 1950       V. Borská                    Teatra vespero

21.2. 1950       -                                  Verda karnavalo

28.2. 1950       J. Jílek                         Gaja menso konkeras la mondon

7.3. 1950         -                                  Soleno al la 100-a naskiĝtago de TGM

13.3. 1950       V. Borská                    Vespero de kantoj kaj arioj

21.3. 1950       J. Hoffner                    Literatura vespero

28.3. 1950       H. Kořínková              La vivo de Mme M. Curie

4.4. 1950         Recitado-konkurso      Poezia vespero

11.4. 1950       E. Kalousová               Iom pri la kantado kaj kantistoj

18.4. 1950       J. Borkovcová             Donacantoj de la vivo

25.4. 1950       F. Frýbert                    La lando de Aztekoj

2.5. 1950         J. Vondroušek             Poeziaj vizioj de la homaro

9.5. 1950         M. Adamcová             Argumentado por E.

16.5. 1950       L. Stejskal                   Karel Čapek, filozofo de praktika vivo

23.5. 1950       J. Konečná                  Rememoroj pri Vilém  Mrštík

30.5. 1950       -                                  Bagateloj el la VIII-a ĉs. E-kongreso

6.6. 1950         M. Vondroušková       Delegita servaro de UEA

13.6. 1950       N. Zittová                    Eĥoj de antikvaj kulturoj en la verkaro de J. Zeyer

20.6. 1950       F. Záleská                   Kuracaj vegetaloj

27.6. 1950       J. Friedrich                  Pri iama Praha

4.7. 1950         S. Sedlák                     Ĉe la Nigra Maro kun ÚRO

11.7. 1950       -                                  Tradukado-konkurso

18.7. 1950       J. Hoffner                    Literatura vespero

25.7. 1950       H. Kořínková              Poeto de tonoj F. Chopin

1.8. 1950         K. Rambousek Elfosaĵoj en Věstonice

8.8. 1950         J. Kořínek                   Somero nin vokas al montaro, kun lumbildoj

15.8. 1950       -                                  Demandaro-konkurso

22.8. 1950       F. Frýbert                    Ĉeĥoslovaka kolonio en Argentino

29.8. 1950       T. Borkovec                Ĉeĥak kasteloj kaj fortikaĵoj

12.9. 1950       M. Adamcová             Meditado pri Otakar Březina

                        J. Kořínek                   Fonetiko en Esperanto

19.9. 1950       Cor de Waart              E-movado en Nederlando

26.9. 1950       J. Jílek                         Penicilino kaj streptomicino     

                        J. Vondroušek             Pri la ĉelo

5.10. 1950       V. Borská                    Ni kantu!

10.10. 1950     I. Kunčev                    Historio de E-movado en Bulgarujo

17.10. 1950     J. Konečná                  Filmo pri la 8-a ĉs. kongreso en Brno

                        D. Chlubnová              Eliška Krásnohorská en virina movado

24.10. 1950     V. Borská                    Poezia kaj melodrama vespero

31.10. 1950     J. Hoffner                    Literatura vespero

7.11. 1950       V. Borská                    Teatraĵo de D-ro Tomáš Pumpr: Ĉe-instruisto inter kanibaloj

14.11. 1950     M. Adamcová             Rememoroj pri komponisto F. Zita

21.11. 1950     M. Sousedíková          En serpent-kaptiteco (Afrika aventuro)

                        J. Ballay                       Tridek du jarojn en eksterlando

28.11. 1950     D. Zezulová                 Pri Abisenio

                        T. Endlová                   Rakontado pri Brazilo

5.12. 1950       -                                  Nikolao vespero

12.12. 1950     V. Scheiber                 Solena artvespero al Dro L. L. Zamenhof

19.12. 1950     J. Friedrich                  El rikolto de leganto

                        J. Kořínek                   Problemo de lingvoscienco laŭ J. V. Stalin

 

Program klubu v roce 1951

2.1. 1951         J. Vondroušek             Mirakla mondo de l’steloj

9.1. 1951         R. Hromada                 Komencoj de Esperanto-movado inter la ceĥoj

16.1. 1951       M. Adamcová             V. I. Lenin

23.1. 1951       H. Kořínková              Wolfgang Amadeus Mozart

30.1. 1951       junularo                       Ni kantu!

6.2. 1951         -                                  Karnavalo

13.2. 1951       -                                  Regula ĝenerala kunveno de la klubo

20.2. 1951       junularo                       Dialogoj el la Blanka Malsano

27.2. 1951       V. Duroň                     Norda Kanto de Georgo Duhamel

6.3. 1951         junularo                       Poezia vespero

13.3. 1951       J. Friedrich                  Historio de la mondlingvo

20.3. 1951       J. Kořínek                   Leteroj de L. L. Zamenhof

27.3. 1951       A. Knolová                  Ĥoreografo Iva Váňa Psota

3.4. 1951         junularo                       Fabeloj de Chr. Andersen

10.4. 1951       V. Scheiber                 Memortago al Dro L. L. Zamenhof

14.-15.4. 1951                                               Regiona kunveno

17.4. 1951       M. Vondroušková       Humuro de Mark Twain

8.5. 1951         J. Friedrich                  Historio de la mondlingvo, II-a parto

15.5. 1951       D. Chlubnová              Frant. Sokol-Tůma, verkisto de Ostrava-regiono

22.5. 1951       M. Adamcová             Tridek jaroj de la ĉeĥoslovaka komunista partio

29.5. 1951       J. Vondroušek             La plej fama heroa marvojaĝo de la antikva tempo

5.6. 1951         junularo                       Kantvespero

12.6. 1951       O. Gottesman              Atomscienco kaj la perspektivoj de la homaro

19.6. 1951       N. Zittová                    Romantiko kaj realismo de Jakub Arbes

26.6. 1951       L. Kovář                     Zikmund Winter, virtuozo de historiaj miniaturaj genroj

3.7. 1951         V. Šimeček                  El la plej malnova historio de la Grandmoravia regno

10.7. 1951       F. Záleská                   Glora violonarto de Jan Kubelík

17.7. 1951       J. Kořínek                   Disko-amanto prezentas

24.7. 1951       F. Frýbert                    Tutmonda junular-organizo

31.7. 1951       J. Ballay                       Esperanto kaj socialismo

7.8. 1951         S. Fröhlich                   Fjordoj kaj valoj de l’Nordo

15.8. 1951       M. Sousedlíková          Biografiaj filmoj

22.8. 1951       B. Horák                     Populare ĉirkaŭ la principo de la relativeco

29.8. 1951       oratora konkurso         Tutmonda anekdotaro

18.9. 1951       -                                  Poezia vespero

25.9. 1951       J. Vondroušek             Ĉapitroj el la mondhistorio

2.10. 1951       J. Friedrich                  Nekonata Islando

9.10. 1951       J. Kořínek                   Famaj komponaĵoj sur diskoj

16.10. 1951     A. Knolová                  Maro, amiko kaj malamiko de Nederlando

23.10. 1951     J. Konečná                  Miaj korespondaĵoj

30.10. 1951     L. Kolář                      Komponado de Karel Hašler

6.11. 1951       B. Horák                     Vespero de konkursoj

17.11, 1951     50jarojn de EK Brno   Teatra, muzika kaj amika vespero

18.11. 1951     Solena kunveno kun artprogramo

20.11. 1951     R. Hromada                 Novaj libroj en Esperanto

13.11. 1951     J. Hoffner                    Naskiĝtago de Kl. Gottwald

27.11. 1951     D. Chlubnová              Baladisto J. J. Erben

4.12. 1951       -                                  Nikolaa vespero

11.12. 1951     V. Scheiber                 Solena artvespero al D-ro L. Zamenhof

18.12. 1951     J. Šikula                       Evolu-teorioj

 

 

Program klubu v roce 1952

8.1.1952         Rudolf Hromada          Aktualaĵoj

15.1.1952       Bernard Papánek          Vivo kaj ekzemplo de Mahatma Ghandi

22.1.1952       Jiří Kořínek                   Migrado de verdstela kvinopo. Koloraj lumbildoj.

29.1.1952       Věra Borská                 Poezia vespero

5.2.1952                                              Karnavalo

12.2.1952                                           Ĝenerala kunveno

19.2.1952        Jaromír Hoffner            Literaturaj fragmentoj

26-2-1952       Josef Friedrich              El rikolto de la leganto. Dua parto

4.3.1952          Jaroslava Konečná       Ŝia fabelo. Pri la originala verkaro de d-ro Zamenhof

11.3.1952        Sáva Střelec                 Bohumoraj rakontoj

18.3.1952         Marie Adamcová          Aeronaŭtiko

                       Anna Knollová               La mondo en mozaiko

25.3.1952       Josef Ballay                   Ĉu ekzistas artikolo en slavaj lingvoj?

1.4.1952         La junularo                    Gaja literatura vespero

8.4.1952         Ing. Jaromír Šikula         Interesaĵoj el la mondo

15.4.1952       Prof. Vilibald Scheiber   Artvespero al D-ro Zamenhof

22.4.1952       Frant. Pospíšil                Pri akvario

                       Jiří Rozkydálek              Poezio de Petr Bezruč

29.4.1952       Josef Vondroušek         Tra la mondliteraturo

6.5.1952        Kolektivo de Věra Borská   Verda Mozaiko

13.5.1952      Josef Friedrich               Esprimado de sonoj en Esperanto

20.5.1952      Milada Vondroušková   Oraj tempoj en la historio de la homaro

27.5.1952       Cyril Fišer                    Kion vi scias pri hormonoj?

3.6.1952         Ing. Jaromír Šikula        Misteroplenaj kreskaĵoj

7.6.1952          Věra Borská                Teatra vespero (Spegula Salono de hotelo Passage)

8.6.1952                                              Regiona kunveno

10.6.1952       Rudolf Hromada            Tragediaj momentoj en la vivo de D-ro Zamenhof

17.6.1952       Marie Adamcová          Maxim Gorkij

24.6.1952       Josef Vondroušek         Motivo de Faust en la ĉeĥa literaturo

1.7.1952        Vlasta Dvořáčková        Jan Neruda

8.7.1952        Jarinjo Novotná             Pri Laponio

                      Verinjo Podhradská       Ekesto de Portugalio

15.7.1952      Jiří Kořínek                   Renesanco de esperantismo

22.7.1952                                           Gaja vespero

28.9.1952       Josef Ballay                   Miaj rememoroj el la Latina Ameriko

5.8.1952         Anna Knollová              Interesaĵoj el Nordo kaj Sudo

12.8.1952       Tomáš Borkovec          Pri la formikoj

19.8.1952       Bernard Papánek          Franz Liszt

26.8.1952       Dagmar Chlubnová       Leoš Janáček

16.9.1952      Josef Vondroušek         Miguel de Cervantes

23.9.1952      Frant. Chvatík, Bystřice p. H.    La naturo en bildoj. Kolorita.

27.9.1952      La junularo                   Aŭtuna poezio (sabate)

30.9.1952      Rudolf Hromada, Praha  Mi rememoras

7-10.1952      Ota Ginz, Praha             Palestino. Kolora filmo.

14.10.1952     Jiří Kořínek                   Problemo de neologismoj en Esperanto

21.10.1952     Josef Friedrich              Kelkaj skizoj el la historio de Siberio

28.10.1952     Milada Vondroušková   Nacia kaj sociala tendencoj en la verkaro de Svat. Čech

4.11.1952       Jaroslava Konečná        Film-vespero

11.11.1952                                          Varia kaj interesa

18.11.1952     La junularo                    Bapto de sankta Vladimiro

25.11.1952     Rudolf Nečas                Lude kaj gaje

2.12.1952                                            Nikolaa vespero

9.12.1952       La junularo                    Kristnasko de literaturo

16.12.1952     Prof. V. Scheiber          Koncerto - 93a datreveno de naskiĝtago de Dro Ludoviko Zamenhof

30.12.1952     Tomáš Borkovec          El historio de Ragusa

Program klubu v roce 1953

6.1.1953          Jiří Kořínek                  Beleco de slovaka  montaro.

13.1.1953        -                                  Vivanta gazeto

20.1.1953        Josef Vondroušek        Kio restas por malkovro

27.1.1953        Josef Friedrich Per aŭtomobilo tra Afriko kun Hanzelka kaj Zikmund

3.2.1953          -                                  Membra jarkunveno

10.2.1953        Věra Borská                Varia vespero

17.2.1953        -                                  Maskobalo

24.2.1953        Josef Ballay                 Interesaĵoj el la tuta mondo

3.3.1953          La  junularo                 Poezia vespero

10.3.1953        Jan Werner                  Arkitekturo en diversaj epokoj

17.3. 1953       Marie Adamcová         El historio de la ruĝa kruco

24.3. 1953       Cyril Fišer                    Potenco kaj ĉarmo de preĝo

31.3. 1953       Mil. Vondroušková      Batalo pri Himalajo

7.4. 1953         La junularo                  Teatraj fragmentoj

14.4. 1953       V.Scheiber                  Artvespero al Dro L.L.Zamenhof

21.4. 1953       V. Doubek                  Fabrikado kaj uzado de arta kotono (kun filmo)

21.4.1953        -                                  Koncerto

28.4. 1953       J. Cink                         Ĉapitro el naturscienco

15.9. 1953       F. Frýbert                    Film-vespero

22.9. 1953       J. Vondroušek             Grafo-kamparano L.L.Tolstoj

29.9. 1953       -                                  Vivanta gazeto

6.10. 1953       J. Friedrich                  Oro, diamantoj. Laŭ Hanzelka kaj Zikmund

13.10. 1953     J. Kořínek                   El poezia skizlibreto

20.10. 1953     J. Werner                    Nia movado en lumbildoj

27.10.1953      La junularo                  Ni estis en la tendaro

3.11. 1953       J. Cink                         Rigardoj en la universon

10.11. 1953     O. Kaláb                     Civilizo antaŭ ses mil jaroj

17.11. 1953     La junularo                  Kio nova en la poezio

24.11.  1953    Josef Ballay                 Esperanto evoluanta

1.12. 1953       M. Adamcová             Grafika arto de Max Švabinský

8.12. 1953       -                                  Nikolaa vespero

15.12. 1953     V. Scheiber                 Artvespero al Dro L.L. Zamenhof (koncerto)

22.12. 1953     La junularo                  Fluge tra la mondo je Kristnasko

29.12. 1953     J. Friedrich                  Vizite ĉe Zulu-estro

Antaŭ la programo: aktualaj informoj

 

Program klubu v roce 1954

5.1.1954          -                                  Vivanta gazeto

12.1.1954        J.Vondroušek              Otakar Ševčík kaj lia violon-metodo

19.1.1954        D. Chlubnová              Historio de l‘ urboj

26.1.1954        O. Kaláb                     Pri lingvoj kaj ilia deveno

2.2.1954          -                                  Regula jarkunveno de la Klubo

9.2. 1954         V. Borská                    Artvespero

16.2. 1954       T. Borkovec                Matematikisto Matyáš Lerch

20.2. 1954       sabate                          Maskobalo

23.2. 1954       J. Šikula                       Interesaj metodoj de kuracado. Kun lumbildoj.

2.3. 1954         J. Kořínek                   Nik. Rimskij-Korsakov, lia vivo kaj verko. Kun diskoj.

9.3. 1954         J. Werner                    Kritika rigardo al materialismo 

16.3. 1954       S. Sedlák                     Marioneta prezentado 

23.3. 1954       J. Cink                         Celhavaj aranĝoj en la naturo

6.4. 1954         F. Frýbert                    Deveno de poŝtmarko

13.4. 1954       V. Scheiber                 Artvespero al Dro L.L.Zamenhof

20.4. 1954       J. Friedrich                  Leganto rakontas

27.4. 1954       Junularo                       La junulara vespero (F.X.Svoboda: La lasta viro)

4.5. 1954         J. Vondroušek             Unuigantaj fortoj en la homaro

11.5. 1954       S. Střelec                     Ĉirkaŭ Jindřich Mošna

18.5. 1954       M. Adamcová             Revo de Sirakuzo

25.5. 1954       R. Hromada                 Diverso pri nia lingvo

1.6. 1954         J. Šikula                       Sur limo de l‘ vivo. Kun lumbildoj.

8.6. 1954         J. Friedrich                  Fragmentoj el famaj literaturaj verkoj

15.6. 1954       J. Kořínek                   Historiaj konvertiĝoj

22.6. 1954       J. Novotná,

                        V. Podhradská            Antonín Dvořák al Moravio

29.6. 1954       O. Kaláb                     Tri ŝipoj sub gvido de Kristoforo Kolumbo

6.7. 1954         V. Scheiber                 Rilato de ĉeĥaj muzikistoj al Vieno

13.7. 1954       M. Vondroušková       Flugoj en stratosfero

20.7. 1954       M. Lorková                 Pentristo Ludvík Kuba

27.7. 1954       J. Konečná                  Historio de Kartago

3.8. 1954         F. Frýbert                    De la unua poŝtmarko al filatelio

10.8. 1954       -                                  Vivanta gazeto

17.8. 1954       C. Fišer                       Esplorado de sanigaj fontoj apud Hodonín

24.8. 1954       V. Skládal                   Laŭ Ezopo

31.8. 1954       D. Chlubnová              Pri Emma Destinová

14.9. 1954       J. Vondroušek             Mirinda epopeo de Marco Polo

21.9. 1954       J. Konečná                  Film-vespero: En la naturo

28.9. 1954       V. Kořínková

                        J. Novotná

                        V. Podhradská            Rakontoj de A. P. Ĉeĥov

5.10. 1954       J. Kořínek                   Pri Giuseppe Verdi. Kun muziko el diskoj.

12.10. 1954     J. Werner                    Arto en moderna arkitekturo. Kun diapozitivoj.

19.10. 1954     J. Friedrich                  Sentencoj el „Rondo de legaĵo“ de L. N. Tolstoj

26.10. 1954     J. Cink                         El notlibro de maljuna profesoro

2.11. 1954       M. Lorková                 Rimarkindaĵoj el la mondo

9.11. 1954       La junularo                  La  lasta viro de F. X. Svoboda

16.11. 1954     S. Kamarýt                  Evoluo de problemo de lingvo internacia en estonteco

23.11. 1954     O. Kaláb                     Rekordaj rapidoj en aero, sur  maro kaj tero

30.11. 1954     J. Hoffner                    Bonhumora literatura horeto

7.12. 1954       -                                  Nikolaa vespero

14.12. 1954     -                                  Solena vespero honore al Dro L.L.Zamenhof

21.12. 1954     J. Šikula                       Arto - belo - naturo. Kun diapozitivoj.

28.12. 1954     V. Skládal                   El popola Ĉinio

 

Program klubu v roce 1955

4.1. 1955         -                                  Vivanta gazeto

11.1. 1955       M. Rudolf (Olomouc)  Ekspedicio Kon-Tiki, per floso al Polinezio (diapoz.)

18.1. 1955       J. Kořínek                   Filozofio de kontento

25.1. 1955       J. Friedrich                  „Ni estis kvin“. Fragmentoj el romano de K. Poláček

1.2. 1955         A. Staňura (Ostrava)    Pri stenografio

8.2. 1955         -                                  Ĝenerala kunveno de la klubo

15.2. 1955       O. Kaláb                     Pri energio, forto de akvo kaj vento

19.2. 1955       sabato                         Maskobalo (muzikas Javorina)

20.2. 1955       dimanĉo                       Regiona kunveno de Junularo. Komenco je la 9-a horo.

22.2. 1955       M. Adamcová             N. V. Gogol

1.3. 1955         Th. Kilian                     Antaŭrevolucia Rusio. Personaj rememoroj.

8.3. 1955         La junularo                  Praha kaj jarcentoj. Horo de poezio.

15.3. 1955       J. Šikula                       Kun natursciencisto ĉirkaŭ la mondon. Lumbildoj, muziko

22.3. 1955       J. Werner                    Michelangelo Buonarotti kaj la renesanca Italio

29.3. 1955       J. Cink                         Lingva divido de la homaro

5.4. 1955         J. Vondroušek             Ĉapitroj el astronomio

12.4. 1955       V. Scheiber                 Artvespero honore al Dro L.L.Zamenhof

19.4. 1955       M. Vondroušková       Infinito de l‘ numeroj   

26.4. 1955       La junularo                  Granda bonhumora aprila vespero

3.5. 1955         J. Vondroušek             Laŭdo pri violono

10.5. 1955       J. Friedrich                  Impresoj el Italio. Laŭ Karel Čapek.

17.5. 1955       Th. Kilian (Třebíč)       Okupo de militkaptitoj en Tomsk

24.5. 1955       J. Kořínek                   Senmortaj voĉoj. Diskorevuo.

31.5. 1955       J. Vinařová                  Kiel mi Esperanton lernis kaj uzis en eksterlando

7.6. 1955         O. Kaláb                     Konstruaĵoj akcelantaj trafikon

14.6. 1955       M. Lorková                 El libro de la naturo

21.6. 1955       J. Šikula                       La mondo post cent jaroj per okuloj de natursciencisto.Kun diapozitivoj.

28.6. 1955       T. Borkovec                Čeněk Paclt, unua ĉeĥa vojaĝinto tra kvin kontinentoj

5.7. 1955         -                                  Vivanta gazeto

12.7. 1955       F. Fojtíková                 „Její pastorkyňa“ (Ŝia duonfilino), ĉefverko de Leoš Janáček

19.7. 1955       R. Nečas                     Vivo en arbaro. Laŭ Jan Vrba.

26.7. 1955       J. Kořínek                   Filozofio de kontento. Dua parto.

2.8. 1955         -                                  Literatura horeto

9.8. 1955         M. Adamcová             Poeto M. J. Lermontov

16.8. 1955       J. Ballay                       Nur Esperanto

23.8. 1955       M. Vondroušková       Geografiaj interesaĵoj

30.8. 1955       -                                  Kiel ni feriis

6.9. 1955         -                                  Vivanta gazeto

13.9. 1955       J. Kořínek                   Belaj melodioj. Koncerto el diskoj kun vortakompano

20.9. 1955       M. Adamcová             Novtempaj rusaj aŭtoroj

27.9. 1955       M. Lorková                 Horeto el poezio de Jaroslav Seifert

4.10. 1955       S. Kamarýt                  Porpaca apliko de atomenergio

11.10. 1955     J. Kořínek                   Senmortaj voĉoj. La II-a parto. Kun reproduktita muziko.

18.10. 1955     J. Cink                         Lekcio de meteorologio

25.10. 1955     J. Friedrich                  Siberio en miaj rememoroj

1.11. 1955       A. Frolíšek                  Kion mi ekkonis per Esperanto

8.11. 1955       J. Werner                    Matematika leciono aŭ kompatindaj studentoj

15.11. 1955     J. Vondroušek             Adam Mickiewicz, poeto de la pola popolo

22.11. 1955     M. Neměc                   Kantisto Fedor Ŝaljapin. Kun diskoj.

29.11. 1955     La junularo                  Gaje kaj serioze

6.12. 1955       -                                  Nikolaa vespero

13.12. 1955     V. Scheiber                 Solana artvespero al Dro L. L. Zamenhof

20.12. 1955     -                                  Kristnasko tra la mondo en kantoj. Revuo.

27.12. 1955     O. Kaláb                     La interesa kaj bela mondo

 

Program klubu v roce 1956

3.1. 1956         -                                  Vivanta gazeto

10.1. 1956       J. Kořínek                   El galerio de pensuloj

17.1. 1956       J. Vondroušek             Dramo, opero

24.1. 1956       J. Friedrich                  Siberio en miaj rememoroj. II-a parto.

31.1. 1956       M. Lorková                 Kion vi preparis al ni kamero? Film-vespero.

7.2. 1956         -                                  Ĝenerala kunveno

11.2. 1956       sabate                          Maskobalo (muzikas Javorina)

12.2. 1956       dimanĉe                       Regiona konferenco junulara

14.2. 1956       J. Šikula                       Meditado super vivo. Diapozitivoj.      

21.2. 1956       T. Kilian                      Ses mil kilometrojn kiel nigra pasaĝero

28.2. 1956       V. Borská                    VERDA MASKO invitas vin

6.3. 1956         J. Werner                    Arto de antikva Egiptujo

13.3. 1956       Bočková, Střelec         H. van Rijn Rembrandt

20.3. 1956       La junularo                  Junulara Karuselo

27.3. 1956       S. Kamarýt                  J. A. Komenský, protagonisto de  pacdefendantoj

3.4. 1956         O. Kaláb                     Vojaĝanto rakontas

10.4. 1956       V. Scheiber                 Koncerto honore al Dro L.L.Zamenhof

17.4. 1956       T. Borkovec                Antikva societo laŭ grekaj papirusoj

24.4. 1956       Verda Masko              La Mondo Ne Havas Atendejon (sekco tra la teatraĵo)

2.5. 1956         La junularo                  Bukedeto por panjo

15.2. 1956       J. Vítek                        Finnlando - lando de 60.000 lagoj. Kun koloraj sonfilmoj.

22.5. 1956       J. Solčány                    Pri Slavoj laŭ antikvaj fontoj

29.5. 1956       V. Borská                    Artvespereo honore al W.A.Mozart

5.6. 1956         J. Vondroušek             Argonaŭta epopeo

12.6. 1956       M. Adamcová             Jules Verne ĉiam aktuala

19.6. 1956       J. Šikula                       La amado en la naturo. Kun lumbildoj.

26.6. 1956       M. Vondroušková       Dramaturgo Josef Kajetán Tyl

3.7. 1956         T. Borkovec                Maatoj de kapitano Bontekoeo

10.7. 1956       O. Kaláb                     Tra norda Eŭropo

17.7. 1956       -                                  Beletra horeto

24.7. 1956       -                                  Horeto de elektita legaĵo

31.7. 1956       J. Kořínek                   Karel Havlíček Borovský, amato de ĉeha nacio

7.8. 1956         -                                  Vivanta gazeto

14.8. 1956       -                                  Ĉapitroj el Tartarin de Taraskono

21.8. 1956       -                                  Ni legas

28.8. 1956       M. Lorková                 Ĉeĥa sciencisto en ekspedicio al la norda poluso

4.9. 1956         -                                  Vivanta gazeto

11.9. 1956       O. Kaláb                     Inter ministoj 500 metrojn sub la tero

18.9. 1956       J. Kožený                    Interplanedaj flugoj

25.9. 1956       J. Vondroušek             Pri urbo kaj lando de la nunjara 41-a UK

2.10. 1956       J. Kořínek                   Per tono kaj verso. Muzika kaj poezia horeto.

9.10. 1956       J. Šikula                       Narkotikoj de la mondo. Kun diapozitivoj.

16.10. 1956     M. Adamcová             G. B. Shaw

23.10. 1956     V. Borská, V.Masko   Sveda vespero

30.10. 1956     J. Werner                    Lumo, koloroj kaj teorio de vidado

6.11. 1956       J. Šustr                        Alberto Bobowski (Ali-Bey-Haly Begh). Malmulte konata historio el tempo de Komenský

13.11. 1956     B. Papánek                  Heinrich Heine kaj lia tempo

20.11. 1956     J. Solčány                    Utileco de artistoj

27.11. 1956     La junularo                  Etaj portretoj de grandaj homoj

4.12. 1956       -                                  Nikolaa vespero

11.12. 1956     V.  Scheiber                Solena koncerto honore al D-ro L.L.Zamenhof

18.12. 1956     M. Němec                   Pri Enrico Caruso

 

Program klubu v roce 1957

8.1. 1957         M. Němec                   Pri Enrico Caruso. II-a parto kun diskoj.

15.1. 1957       O. Svoboda                 El vivo kaj rememoroj de Albert Schweizer

22.1. 1957       M. Adamcová             Sciencisto kaj poeto Michail Vasil Lomonosov

29.1. 1957       O. Kaláb                     Sporto kaj Olimpiadoj

5.2. 1957         -                                  Jarkunveno de la rondeto

12.2. 1957       J. Šikula                       Mirindaĵoj en la naturo. Kun diapozitivoj.

19.2. 1957       T. Kilian                      Buntaj eroj,

19.-24.2. 57    -                                  Seminario de Esperanto

23.2. 1957       -                                  Maskobalo

26.2. 1957       V. Borská                    Koncertvespero, kantoj, arioj, recitado

5.3. 1957         A. Valjan                     Mondo de mikroorganismoj

12.3. 1957       J. Kořínek                   Johanes Brahms. Kun reproduktita muziko.

19.3. 1957       L. Bočková                 Al senmorta genio de Ludwig van Beethoven kantas, recitas membroj de Verda Masko

26.3. 1957       La junularo                  Poeto kaj la Mondo. Scenoj, recitado, monologoj, kantado

2.4. 1957         J. Zvěřina                     Gaja rakontado pri Ĉinio

9.4. 1957         A. Pitlík                       Vortoj de Zamenhof kaj ilia aktualeco por la esperantistaro de hodiaŭo

16.4. 1957       V. Scheiber                 Artvespero honore al Dro L.L.Zamenhof okaze de la 40-a datreveno de lia mortado

23.4. 1957       J. Vondroušek             František Ondříček, violon-reĝo, datreveno de lia 100-a naskiĝtago

30.4. 1957       D. Špale                      Rabindranath Thakur, pensulo, filozofo, poeto. Kun anoj de Verda Masko

7.5. 1957         J. Vítek                        La suno brilas super Grenlando, kun kolora son-filmo

14.5. 1957       M. Adamcová             Societaj ludoj

21.5. 1957       -                                  Pripensu! Divenu! Granda konkurs-vespero kun premiado

28.5. 1957       J. Fousek                     Miaj spertoj en Esperantujo

4.6. 1957         Lorková-Kaláb            Ridu kun ni! Gaja horeto

11.6. 1957       A. Vraspírová              El sudo kaj nordo

18.6. 1957       R. Hromada                 Kvindek jarojn de Esperanto-movado. Rememoro.

25.6. 1957       J. Šikula                       Pri sekretoj de scienca laboratorio. Kun vivanta materialo.

2.7. 1957         T. Borkovec                El novaj satiroj de Zdeněk Jirotka

9.7. 1957         J. Kořínek                   Kun liro kaj liuto. Poezia kaj muzika horeto.

16.7. 1957       La junularo                  „El la maniko“ de Reto Rossetti

23.7. 1957       -                                  La plej interesaj fragmentoj el famaj verkoj

30.7. 1957       -                                  Ni legas ...

6.8. 1957         J. Friedrich                  Neatenditaj rakontoj

13.8. 1957       -                                  Elektitaj ĉapitroj el Romano San Michele de Axel Munthe

20.8. 1957       -                                  Vivanta gazeto

27.8. 1957       J. Vondroušek             Spartako kaj tiutempa Romo

3.9. 1957         -                                  Vivanta gazeto

10.9. 1957       J. Solčány                    Virino en belarto

17.9. 1957       Lorková, Kořínková,

                        Hort                            90 jaroj de la nacia artisto Petr bezruč

24.9. 1957       J. Vondroušek             Esperanto sepdekjara

1.10. 1957       J. Kořínek                   E. H. Grieg. Kun reproduktita muziko.

6.-19.10.57     -                                  Ekspozicio „70 jaroj de Esperanto“ Artindustria Muzeo

8.10. 1957       J. Šikula                       En Budapesto kaj ĉe Balaton-lago. Kun diapozitivoj

15.10. 1957     -                                  Vespero de surprizoj. Gaja, varia programo.

22.10. 1957     V. Duroň                     Kun „Morava“ en Italio

29.10. 1957     M. Adamcová             Teatra vespero

5.11. 1957       T. Kilian                      40-a datreveno de la Oktobra Revolucio. Bonhumoraj travivaĵoj en Hispanio.

12.11. 1957     O.  Kaláb                    J. A. Komenský, lia penado pri la paco kaj interkompreniĝo

19.11. 1957     La junularo                  Revuo teatra kaj recita

26.11. 1957     A. Svozilová                „La ĉeĥa Paganini“ Josef Slavík

3.12. 1957       -                                  Vespero de donacoj

10.12. 1957     O. Svoboda                 En alto super 8.000 m

14.12. 1957     V. Scheiber                 Artvespero honore al Dro Zamenhof

17.12. 1957     A. Baláš                      Radioaktivaj elementoj por bono de la homaro

                       

Program klubu v roce 1958

7.1. 1958         -                                  Vivanta gazeto

14.1. 1958       J. Kořínek                  Karel V. Rais al la junularo

21.1. 1958       M. Adamcová             Teatra vespero. Kvar unuaktaĵoj.

28.1. 1958       J.Vondroušek              Ĉinio antikva kaj nova

4.2. 1958         -                                  Jarkunveno de la Klubo

11.2. 1958       -                                  42-a UK en Marseille. Tutvespera sonfilmo en Esperanto.

11.-15.2. 1958            -                                  Seminario de Esperanto

15. (sabate)                                         Maskobalo

16. (dimanĉe)                                      Junulara konferenco

18.2. 1958       J. Konečná                  Filmvespero

25.2. 1958       B. Svozil                      Pri Abisenio

4.3. 1958         J. Šikula                       Sugestoj por propagando de la Lingvo Internacia

11.3. 1958       A. Svozilová                Kormalsanoj. Kun filmo.

18.3. 1958       La junularo                  Printempa bukedo de poezio.

25.3. 1958       M. Němec                   Rememoro de Arturo Toscanini (kun diskoj)

1.4. 1958         V. Kypsoň                   Leteroj el Melbourne. Ĉsl. reprezentantoj raportas.

8.4. 1958         S. Hodková                 Horeto de recitado

15.4. 1958       O. Svoboda                 Lando inter vulkanoj kaj glacio

19. (sabate)     V. Scheiber                 Artvespero al Dro L. L. Zamenhof

22.4. 1958       A. Baláš                      El historio de aŭtomobilismo

29.4. 1958       -                                  Atentu aprilon! Gaja kluba vespero.

6.5. 1958         T. Kilian                      Humuraj kaj seriozaj travivaĵoj el Maroko, Alĝerio kaj Tunizio

13.5. 1958       V. Kypson                   Leteroj el Melbourne. II-a parto.

20.5. 1958       J. Friedrich                  Migrinto rememoras.

27.5. 1958       J. Vondroušek             Lumo de la greka civilizo tra jarcentoj

3.6. 1958         J. Kořínek                   Verko de Vítězslav Nezval

10.6. 1958       T. Borkovec                Pensantaj maŝinoj kontraŭ la homa cerbo?

17.6. 1958       J. Solčáni                     Pri deveno de urbo Bratislava

24.6. 1958       M. Lorková                 Sonoriloj de Nagasaki

1.7. 1958         -                                  El la Ĉeĥoslovaka Antologio

8.7. 1958         -                                  El la Hungara Antologio

15.7. 1958       -                                  El la Sveda  Antologio

22.7. 1958       -                                  La plej belaj rakontoj de Esperanta literaturo

29.7. 1958       -                                  Vivanta gazeto

5.8. 1958         -                                  Beletra horeto

12.8. 1958       -                                  El la Angla Antologio

19.8. 1958       -                                  Ĉapitroj el la Romano San Michele de A.Munthe

26.8. 1958       -                                  Ĉapitroj el la romano Hura de Julio Baghy

9.9. 1958         -                                  Kulturaj aktualoj

16.9. 1958       J. Ambrož                    En Moskvo kaj Leningrado vizite ĉe espeerantistoj

23.9. 1958       J. Vondroušek             Lumo de la greka civilizo tra la jarcentoj.

30.9. 1958       J. Kořínek                   De fonografo al mikrokanela disko.

7.10. 1958       J. Šikula                       Regiono de l‘ suno kaj vivo

14.10. 1958     O. Svoboda                 Afrikaj vojaĝoj de Dro Emil Holub

21.10. 1958     J. Friedrich                  La ĉeĥa antikva vojaĝliteraturo

28.10. 1958     V. Mohapl                   Moraviaj Esperanto-Pioniroj

4.11. 1958       M. Němec                   Tra operoj de Giacomo Puccini.

11.11. 1958     La junularo                  Ĉirkaŭ la mondon. Scenoj, recitado, kantado.

18.11. 1958     A. Svozilová                Observoj kaj impresoj de Jugoslavio

25.11. 1958     T. Borkovec                Aŭtoro de Guliver-vojaĝoj Jonathan Swift

2.12. 1958       A. Baláš                      Cent-tridekjara jubileo de la Unua Brna Maŝinfabriko

9.12. 1958       V. Duroň                     En Pireneoj

16.12. 1958     -                                  Solena kunveno honore al L.L.Zamenhof

 

Program klubu v roce 1959

6.1.1959          -                                  Vivanta gazeto

13.1. 1959       J. Friedrich                  Kalocsay-a Ezopo

20.1. 1959       J. Konečná                  Por Esperanto

27.1. 1959       O. Svoboda                 Edgar Allan Poe

27.-31.1. 1959                                               Seminario de Esperanto

31.1. 1959       (sabato)                       Maskobalo

1.2. 1959         (dimanĉe)                    Junulara konferenco

3.2. 1959         -                                  Jarkunveno de la Klubo

10.2. 1959       V. Duroň                     En Pireneoj. La II-a parto.

17.2. 1959       A. Svozilová                Per la ĝusta nutrado al sano. Kun filmo.

24.2. 1959       A. Reček                     Horeto de la plej junaj

3.3. 1959         J. Kořínek                   Jaro de Bedřich Smetana-jubileoj

10.3. 1959       M.Lorková                  Ĉinio al la tutmonda kulturo.

17.3. 1959       J.Šikula                        Radioaktivaj izotopoj en biologo

24.3. 1959       J.Vondroušek              Poetoj de kosmaj vizioj Otakar Březina

31.3. 1959       M. Adamcová             Teatra vespero

7.4. 1959         La junularo                  Printempa humoro

11.4. 1959       V. Scheiber                 Artvespero honore al Zamenhof

14.4. 1959       M. Němec                   M. P. Musorgskij al la muzikaj kulturoj

21.4. 1959       T. Borkovec                Kronikisto de l‘ ĥoda gento J. Š. Baar

28.4. 1959       H. Hortová                  Nekonata Tibeto. Horeto pri la lando kaj popolo.

5.5. 1959         -                                  Tribuno de klubanoj

12.5. 1959       T. Kilian                      Tra Sicilio kaj Italio hejmen al Třebíč

19.5. 1959       J. Vondroušek             Prof. D-ro B. Hrozný kaj lia Historio de la Antaŭa Azio

26.5. 1959       J. Kořínek                   G. F. Händel.

2.6. 1959         R. Hromada                 Malfacilaj momentoj en la vivo de Zamenhof

9.6. 1959         O.Svoboda                  Honoré de Balzac, kreinto de la realisma romano

16.6. 1959       Reček-Duroň               Jiří Mahen. Kun montroj el lia drama kreado.

23.6. 1959       J. Friedrich                  Sándor Petöfi, batalanto kontraŭ malvero kaj subpremo

30,6. 1959       M. Lorková                 El diversaj anguloj de la vivo kaj scienco

7.7. 1959         J. Kořínek                   Muzika somero, Revuo el la plej belaj diskoj

14.7. 1959       -                                  Horeto el Esperanto-Antologioj

21.7. 1959       -                                  Elektita legaĵo

28.7. 1959       -                                  Horeto el Esperanto-Antologio

4.8. 1959         -                                  Elektita legaĵo

11.8. 1959       -                                  Horeto el Esperanto-Antologio

18.8. 1959       -                                  Elektita legaĵo

25.8. 1959       -                                  Horeto el Esperanto-Antologio

1.9. 1959         La junularo                  Feria herbario

8.9. 1959         A. Baláš                      44-a UK en Varsovio kun diapozitivoj

15.9. 1959       J. Kořínek                   Tuthomara genio de J. W. Goethe

22.9. 1959       M. Jakubcová              M. J. Lermontov

29.9. 1959       J. Dominik                   Malkovroj de Ivan Petroviĉ Pavlov

6.10. 1959       J. Šikula                       En Rumanio kaj ĉe la Nigra Maro.

13.10. 1959     Z. Žák                         Konstruintoj de artverkoj en Prago

20.10. 1959     J. Friedrich                  Inter indiĝenoj sur Borneo

27.10. 1959     J. Vondroušek             La nacioj inter si

3.11. 1959       Th. Kilian                     Kion rakontas egiptaj papirusoj

10.11. 1959     M. Adamcová             La III-a teatra vespero

17.11. 1959     O. Svoboda                 Al la 200-a jubileo de F. Schiller

24.11. 1959     A. Reček                     Kultura Afriko

1.12. 1959       La junularo                  Ĝoju kun ni! Scenoj, kantado,  poezio

8.12. 1959       V. Duroň                     Problemoj de astronaŭtiko

12.12. 1959     V. Scheiber                 Artvespero honore al 100-a jubileo de Zamnehof

15.12. 1959     M. Lorková                 Historio de unu ekspedicio al la Afriko

22.12. 1959     T. Borkovec                Arto traduki. Studo.

29.12. 1959     A. Svozilová                Nacia artisto J. B. Foerster

 

Program klubu v roce 1960

5.1. 1960         -                                  Vivanta gazeto

12.1. 1960       M. Rudolf                    Kio nova en la mondo

19.1. 1960       M. Adamcová             Anton Pavloviĉ Ĉeĥov en siaj rakontoj kaj dramoj

26.1. 1960       J. Šikula                       Tra Bulgario. Kun diapozitivoj.

2.2. 1960         -                                  Ĝenerala kunveno de la klubo

9.2. 1960         J. Vondroušek             Historio de Roma Imperio

16.2. 1960       Jan Dominik                 Antikva poeto pri la mondo. Malkovra studo.

23.2. 1960       O. Svoboda                 Frederyk Chopin, poeto de piano.

27.2. 1960       sabate                          Maskobalo!

28.2. 1960       dimanĉe                       Junulara kunveno

1.3. 1960         J. Friedrich                  Persaj leteroj de Montesquieu

8.3. 1960         V. Duroň                     Rui Barbosa,eminenta viro en historio de Brazilo

13.3. 1960       A. Svozilová                Gardu viajn piedojn! Kun filmo

22.3. 1960       J. Kořínek                   Epoka verko de J. S. Bach. Kun reproduktita muziko.

29.3. 1960       A.  Reček                    Jan Amos Komenský. Okaze de la Instruista tago

5.4. 1960         -                                  Amo, juna amo - horeto de scenoj, deklamado, kantoj

12.4. 1960       kolektivo                     Al  liberiĝo de ĈSR per la Ruĝa Armeo

19.4. 1960       M. Adamcová             IV-a teatra vespero (Ĉeĥov)

26.4. 1960       M. Němec                   Maurice Ravel. Kun reproduktita muziko.

3.5. 1960         L. Rýznar                     Sur polaj riveroj. Kun diapozitivoj.

10.5. 1960       J. Kořínek                   P.I.Ĉajkovskij: 1-a koncerto por piano kaj orkestro E-minora - Simfonio n-ro 6 „La Patosa“ k.a.

17.5. 1960       R. Hromada                 Kiel oni faras vortaron

24.5. 1960       J. Vondroušek             Nicolo Paganini, kiu el violono elsorĉis diecajn melodiojn

31.5. 1960       -                                  Ni diskutas pri la nova konstitucio

7.6. 1960         -                                  Al balotoj

14.6.                J. Friedrich                  Brazilo - iom pri nuntempo, iom pri pasintenco, lumbild.

21.6. 1960       T. Borkovec                O. Henry, daŭriganto de Mark Twain

28.6. 1960       O. Svoboda                 Aspektoj de Kubo

5..7. 1960        -                                  Ni legas kaj diskutas

12.7. 1960       -                                  Ni legas kaj diskutas

19.7. 1960       -                                  Ni legas kaj diskutas

26.7. 1960       -                                  Ni legas kaj diskutas

2.8. 1960         -                                  Ni legas

9.8. 1960         -                                  Libera tribuno

16.8. 1960       -                                  Ni legas

23.8. 1960       -                                  Vivanta gazeto

30.8. 1960       -                                  Libera tribuno

6.9. 1960         -                                  Inaŭgura kunveno en la nova klubejo kaj Vivanta gazeto

13.9. 1960       L. Anýž                       Deveno de kristanismo

20.9. 1960       J. Vondroušek             Nia planedo Tero

27.9. 1960       J. Friedrich                  Kultura testamento de L. N. Tolstoj

4.10. 1960       Prof. Gustavson           Amika vespero, gastigo-societaj ludoj-humuro

11.10. 1960     Dvořák-Straka            Grandaj arkitekturaj konstruaĵoj en Ĉeĥoslovakio

18.10. 1960     J. Kořínek                   Zdeněk Fibich nove malkovrata

25.10. 1960     O. Svoboda                 Goeffrey Chaucer, „patro de la angla poezio“

1.11. 1960       T. Borkovec                Tempo kaj horloĝo.

8.11. 1960       J. Dominik                   Reed: Dek tagoj, kiuj skuis la mondon

15.11. 1960     M. Adamcová             Teatra vespero: Ĉeĥov - Urso

22.11. 1960     T. Kilian                      Fiŝoj kaj fiŝistoj

29.11. 1960     M. Schürer                  Psikologio en dramoj de W. Shakespeare

6.12. 1960       La junularo                  Gaja renkontiĝo kun Stephania Grodzinska

13.12. 1960     O. Franzl                     Proverboj en Esperanto

17.12. 1960     V. Scheiber                 Atvespero honore al 101-a datreveno de Zamenhof

20.12. 1960     A. Svozilová                Robert Koch, fondinto de bakteriologio

27.12. 1960     M. Němec                   Robert Schumann, muzik-poeto de romantiko

 

Program klubu v roce 1961

3.1. 1961         -                                  Vivanta gazeto

10.1. 1961       J. Kořínek                   Maria Callas - fenomena kantistino nuntempa

17.1. 1961       O. Svoboda                 Francis Bacon, angla ŝtatisto kaj filozofo

24.1. 1961       J. Vondroušek             Historio de Hindio

31.1. 1961       T. Borkovec                Promene tra zoologia ĝardeno en Brno

4.2. 1961         sabate                          Maskobalo

5.2. 1961         dimanĉe                       Amika junulara kunveno - Dne 5. 2. 1961 od 10.00 do 13.00 hod. se konala v sále hotelu                                                            Slovan schůzka pracovníků ČSEV s funkcionáři a členy esperantských kroužků z Brna a z                                                            některých dalších míst, na níž byly podrobně probrány různé aktuální otázky další činnosti                                                            esperantského hnutí u nás.

7.2. 1961         -                                  Ĝenerala kunveno de la klubo

14.2. 1961       M. Dvořák                  Literatura venko de Jack London

21.2. 1961       A. Bednařík                 Vortludoj en Esperanto

28.2. 1961       A. Svozilová                Pentroarto de Fr. Goya y Lucientes

7.3. 1961         J. Friedrich                  Super eseoj de Waringhien

14.3. 1961       La junularo                  Somera E-tendaro reviviĝis

21.3. 1961       -                                  Amika vespero, gastigo, ludoj

28.3. 1961       M. Němec                   A. K. Glazunov, kun reproduktita muziko

4.4. 1961         Kalandrová - Sittová    Sveda poezio kaj arto

11.4. 1961       J. Kalina                      Julius Zeyer, poeto de serĉado kaj kvieto

15.4. 1961       sabate                          Rememora koncerto al L. L. Zamenhof

18.4. 1961       J. Šikula                       Novaj medikamentoj el regno de plantoj

25.4. 1961       M. Adamcová             La VI-a teatra vespero

2.5. 1961         -                                  Vivanta gazeeto

16.5. 1961       J. Friedrich                  Kelkio pri Finnlando. Laŭ Genadij Fiŝ.

25.5. 1961       O. Franzl                     Historio de Venecio

30.5. 1961       M. Lorková                 A. N. Ostrovskij en la rusa dramarto

6.6. 1961         O. Svoboda                 W. M. Thackeray, aŭtoro de Foiro de Vaneco

13.6. 1961       M. Adamcová             Vojo de M. Gorkij al suproj de la literatura kreado

20.6. 1961       J. Vondroušek             Grandmoravia regno kaj ĝia krepuskiĝo

27.6. 1961       J. Kořínek                   Komponisto kaj piano-virtuozo Franz Liszt (150 j.)

4.7. 1961         Famaj rakontoj kaj romano je daŭrigo

11.7. 1961       Famaj rakontoj kaj romano je daŭrigo

18.7. 1961       Famaj rakontoj kaj romano je daŭrigo

25.7. 1961       Famaj rakontoj kaj romano je daŭrigo

1.8. 1961         Nia ĉiumarda rakonto

8.8. 1961         Nia ĉiumarda rakonto

15.8. 1961       Nia ĉiumarda rakonto

22.8. 1961       Nia ĉiumarda rakonto

29.8. 1961       Nia ĉiumarda rakonto

5.9. 1961         -                                  Vivanta gazeto

12.9. 1961       J. Kořínek                   Zamenhofa uzado de pasivaj participoj

19.9. 1961       J. Friedrich                   Konkero de Meksikio

26.9. 1961       A. Svozilová                Misteraj mapoj de turka admiralo Piri Reis

3.10. 1961       J. Šikula                       El sekretoj de la naturo

10.10. 1961     -                                  Amika vespero, societaj ludoj

17.10. 1961     Th. Kilian                     Maljuna instruisto rememoras

24.10. 1961     J. Vondroušek             Historio de homo

31.10. 1961     La junularo                  Fabloj, alegorioj, aforismoj

7.11. 1961       M. Němec                   Antonín Dvořák, komponisto kaj homo

14.11. 1961     T. Borkovec                Esplor-vojaĝoj de prof. Alois Musil en Sirio kaj Arabio

21.11. 1961     M. Lorková                 El regno de animaloj

25.11. 1961     sabate                          60 jaroj de Esperantista Klubo en Brno

26.11. 1961     dimanĉe                       Inaŭguro de la soleno

                        V. Scheiber                 Koncerta matineo

28.11. 1961     J. Kalina                      Gravaj arkeologiaj malkovroj en Pohansko

5.12. 1961       M. Adamcová             La VII-a teatra vespero. Tri famaj unuaktaĵoj.

12.12. 1961     O. Franzl                     Karel Burian. Komencoj sur scenejo en Brno.

19.12. 1961     La komitato                 Ni finas la malnovan jaron. Retrospektivoj kaj perspektivoj.

 

Program klubu v roce 1962

2.1. 1962         -                                  Vivanta gazeto

9.1. 1962         M. Adamcová             La unua jarcento de nia kara kaj senmorta B. Němcová

16.1. 1962       -                                  Filologia horeto

23.1. 1962       J. Vondroušek             Historio de medicino

31.1. 1962       -                                  Amika vespero,  ludoj, kantado

6.2. 1962         -                                  Ĝenerala jarkunveno de la klubo

13.2. 1962       J. Friedrich                  Nepalo

20.2. 1962       M. Němec                   A. Dvořák, komponisto kaj homo.

24.2. 1962       sabate                          Maskobalo

25.2. 1962       dimanĉe                       Junulara laborkunveno

27.2. 1962       Kalandrová,Sittová      Antologio el brazilaj rakontoj

6.3. 1962         Lorková, Bednařík, Petrík Portreto de nacia artisto Fráňa Šrámek

13.3. 1962       A. Svozilová                Jáchymov - urano - kuracado. Kun filmo.

20.3. 1962       junularo                       Printempa vento

27.3. 1962       M. Dvořák                  Konscienco tra la jarcentoj laŭ J. S. Machar

3. 4. 1962        J. Kořínek                   Pri tapiŝo-arto

10.4. 1962       J. Šikula                       Planto kaj ĝia medio, kun diapozitivoj

17.4. 1962       T. Borkovec                Esplorado sur fundo de oceanoj

24.4. 1962       M. Adamcová             La VIII-a teatra vespero

15.5. 1962       O. Svoboda                 Galerio de homaj tipoj en verkaro de Charles Dickens

22.5. 1962       T. Kilian                      Kosmonaŭto G. S. Titov kaj liaj gepatroj

29.5. 1962       J. Kořínek                   Pri novaj libroj en Esperanto

5.6. 1962         J. Vondroušek             Grandaj matematikistoj Pitagoro kaj Arĥimedo

12.6. 1962       -                                  Amika vespero, ludoj.

19.6. 1962       M. Němec                   Antonín Dvořák, komponisto kaj homo, Slavaj Dancoj

26.6. 1962       kolektivo                     Horeto el fabeloj de Božena Němcová

julio-aŭgusto                                        „Sinjorino, kredu min!“

4.9. 1962         -                                  Vivanta gazeto

11.9. 1962       J. Vondroušek             La historio komenciĝis en Oriento

18.9. 1962       J. Kořínek                   Ĉapitro el Esperantologio

25.9. 1962       -                                  Amika vespero

30.9.-15.10. 1962                              Ekspozicio de Esperanta libro (Freska salono de Malnova Urbodomo) Enkonduka muzika parto de V. Scheiber

2.10. 1962       T. Kilian                      Pri kio korespondi kun eksterlando

9.10. 1962       J. Šikula                       Al la Baltiko. Kun filmo kaj diapozitivoj.

16.10. 1962     J. Friedrich                  La vivo en maro

23.10. 1962     -                                  Vespero de Esperanta filmo

30.10. 1962     junularo                       La fabelplena mondo (marionetoj)

6.11. 1962       O. Franzl                     La Roma poeto Horaco

13.11. 1962     A. Svozilová                Malsanoj de epidermo. Kun filmoj.

20.11. 1962     T. Borkovec                Mistero de la Paska Insulo

27.11. 1962     M. Adamcová             IX-a teatra vespero

4.12. 1962       N. Rujíková                 Mia vojaĝo al Kubo

11.12. 1962     O. Svoboda                 Felix Lope de Vega, „Miraklo de la naturo“

15.12. 1962     V. Scheiber                 Artvespero al 75 jaroj de Esperanto

18.12. 1962     M. Němec                   Granda komponisto de klasika muziko Josef Haydn

 

Program klubu v roce 1963

8.1. 1963         -                                  Vivanta gazeto

15.1. 1963       J. Friedrich                  Nuntempa Meksikio. Laŭ Norbert Frýd.

22.1. 1963       la komitato                   Labor- kaj programkunveno

29.1. 1963                                          „Bonvenon al Oslo!“ Kolora sonfilmo en E-o

5.2. 1963                                            Ĉiu po unu rakonto! Amika vespero.

12.2. 1963                                          Ĝenerala kunveno de la klubo

19.2. 1963       M. Adamcová             La X-a teatra vespero, kvar unuaktaĵoj

23.2. 1963       sabate                          Maskobalo (Spegula salono de hotelo Slovan)

26.2. 1963       J. Vondroušek             Kulturoj de Okcidento kaj Oriento al reciproka ekkonado

5.3. 1963         O. Svoboda                 Mondo de antikvo kaj alegorio en verko de Max Švabinský

12.3. 1963       M. Lorková                 Cejlono - smeraldo de la Hinda Oceano

19.3. 1963       M. Němec                   Sociala koncepto en muzikdramoj de R. Wagner

26.3. 1963       J. Kořínek                   Paul Robeson, kantisto pri libereco kaj homa feliĉo.

2.4. 1963         I. Petrík                       Jaroslav Hašek, giganto en humura mondliteraturo

9.4. 1963         M. Lorková                 Printempa ĉielo. Scenetoj, kantado, recitado, humuro.

7.5. 1963         J. Friedrich                  Sur kvin oceanoj kun kapitano Lundquist

14.5. 1963       J. Kořínek                   Kante  kaj verse. Kun diskomuziko.

21.5. 1963       J. Šikula                       Antikva kaj nova afrika arto

28.5. 1963       A. Balaš                      Nuklea energio wn servo de nia ekonomio

4.6. 1963         M. Lorková                 Somera sezono konsiderata de sanitaristo

11.6. 1963       T. Borkovec                Amazona aventuro

18.6. 1963       J. Vondroušek             Bizanca cirilometoda misio en la Grandmoravia regno antaŭ 1.100 jaroj

25.6. 1963       -                                  Ĉiu po unu rakonto. Amika vespero.

julio 1963        legado                         Aelita. Romano de A. Tolstoj

aŭgusto 1963   legado                         Saltego trans jarmiloj. Romano de J. Forge.

3.9. 1963         -                                  Vivanta gazeto

10.9. 1963       1-a Brna Maŝinfabriko FOLKLORA VESPERO bonvenige al vizitantoj de la V-a Internacia Foiro en Brno, Salono de Parko de Kulturo kaj Ripozo en Brno

17.9. 1963       T. Kilian                      Instruistoj kaj lernantoj

24.9. 1963       Lorková-Balaš La 48-a UK en Sofio. Raportas partoprenintoj.

30.9. 1963       J. Šikula                       Mezinárodní jazyk ve vědě. Publika prelego.

1.10. 1963       J. Vondroušek             La socio kaj vivo en Grandmoravia Regno

8.10. 1963       J. Friedrich                  Skizoj el Bengalio

15.10. 1963     J. Kořínek                   El vidpunkto de vivo. Batalo pri lapaco.

22.10. 1963     V. Podhradská            La Ruĝa Kruco centjara

29.10. 1963     kluba junularo              Agrablan amuzon. Scenetoj, kantoj, recitado, humuro.

5.11. 1963       M. Němec                   Giuseppe Verdi, kulmino de itala opera kreado (1)

12.11. 1963     O. Svoboda                 Džábir ibn Hajján, filozofo de alkemio

19.11. 1963     J. Šikula                       Mia vojaĝo tra Orienta Germanio

26.11. 1963     M. Adamcová             La XI-a teatra vespero. Tri unuaktaĵoj.

3.12. 1963       T. Borkoves                Eseo pri Milito kontraŭ salamandroj de Karel Čapek

10.12. 1963     J. Šereda                     Jakob Grimm, germana fabelisto, mitologo kaj filologo

14.12. 1963     V. Scheiber                 Solena koncerta vespero honore al L. L. Zamenhof

17.12. 1963                                        Ĉiu po unu rakonto. Amika kluba vespero.

 

Program klubu v roce 1964

7.1. 1964                                            Laborkunveno

14.1. 1964                                          Ĉiu po unu rakonto. Amika vespero.

21.1. 1964       J. Friedrich                  Biografia rakonto pri la fondinto de Nobel-premio

28.1. 1964       J. Vondroušek             Pioniro de Esperanto D-ro Edmond Privat

4.2. 1964                                            Ĝenerala kunveno de la klubo

11.2. 1964       M. Lorková                 Japanio, lando de someraj Olipmpiaj Ludoj

18.2. 1964       A. Svozilová                Arto resti daŭre juna. Kun akompano de filmoj.

25.2. 1964       M. Němec                   Giuseppe Verdi, kulmino de la itala opera kreado (2)

3.3. 1964         R. Tomková                La ĉeĥa muziko venke tra la mondo

10.3. 1964       J. Šikula                       La naturo en Ĉeĥoslovakio

14.3. 1964       V. Scheiber                 Solena koncerto omaĝe al Bedřich Smetana

17.3. 1964       M. Kapplerová            Renkontiĝo kun soveta akademiano Paul Ariste

24.3. 1964       J. Kořínek                   Skulptisto, pentristo, arkitekto kaj poeto Michelangelo Buonarroti

31.3. 1964       junularo                       Spico kontraŭ malbona humuro.

7.4. 1964                                            Societa vespero kun muzika deklama programo

14.4. 1964       J. Šereda                     Jakub Arbes, aparta fenomeno en la ĉeĥa literaturo

21.4. 1964       O. Svoboda                 Ek al la kosmo

28.4. 1964       M. Adamcová             La XII-a teatra vespero - Prezentado de Verda Masko rememore pri la 400-a datreveno de W. Shakespeare.

5.5. 1964                                            Vesperoj de aktualaĵoj

12.5. 1964                                          Granda konkurso pri scio de vortoj kun libropremioj

19.5. 1964       J. Vondroušek             500-a datreveno de pacproponoj de Georgo el Poděbrady

26.5. 1964       Th. Kilian                     Kiel racie lerni

2.6. 1964         A. Svozilová                Kolektado de drogplantoj

9.6. 1964         J. Friedrich                  Rio de Janeiro hodiaŭ

16.6. 1964       M. Němec                   Giuseppe Verdi, kulmino de la itala opera kreado (3)

23.6. 1964       M. Lorková                 Mirakla Novzelando. Kun diapozitivoj.

30.6. 1964                                          Ĉiu po unu rakonto. Amika vespero.

julio-aŭgusto    Jerome K. Jerome       Tri homoj en boato - legado

1.9. 1964                                            Laborkunveno kaj Vivanta gazeto

8.9. 1964                                            Amika kunveno de vizitantoj de Internacia Foiro de Brno

15.9. 1964                                          Ĉiu po unu rakonto

22.9. 1964       Th. Kilian                     Racia lingvo-studado

29.9. 1964       J. Friedrich                  Universalaj kongresoj en mia rememoro

6.10. 1964       J. Vondroušek             Feriado en Svedio. Kun lumbildoj.

13.10. 1964     M. Bartovská              Ankoraŭ pri Sofio. Kun filmo.

20.10. 1964     O. Svoboda                 Batalanto kontraŭ pesimismo, dekadenco kaj apatio G.K.Chesterton

3.11. 1964       A. Balaš                      Jubileanta fotografio

10.11. 1964     J. Šikula                       Botanikaj ĝardenoj en la mondo. Kun diapozitivoj.

17.11. 1964     T. Borkovec                Interesaj observoj en la naturo

24.11. 1964     L. Šebestík                  Semajnon en Nederlando. Kun lumbildoj.

1.12. 1964       M. Adamcová             Teatra vespero

8.12. 1964       V. Podhradská            Mi vidis Anglion

15.12. 1964                                        Solena vespero honore al 105-a datreveno de Zamenhof

 

Program klubu v roce 1965

5.1. 1965                                            Laborkunveno kaj Vivanta Gazeto

12.1. 1965                                          Ĉiu po unu rakonto

19.1. 1965       D. Kočvara                 En Francio sen la franca lingvo

26.1. 1965       J. Vondroušek             Karel Čapek daŭre aktuala

2.2. 1965                                            Ĝenerala kunveno de la Klubo

9.2. 1965         J. Kolejka                    Renverso en tekniko kaj elektroniko speciale

16.2. 1965       oratora konkurso         Temo: Ĝentileco

                                                           (ĵurio: Borkovec, Friedrich, Vondroušek)

23.2. 1965       M. Lorková                 Printempaj motivoj en poezio kaj muziko

2.3. 1965         J. Friedrich                  Esperanto-movado en siaj organizaĵoj

9.3. 1965         A. Svozilová                Vivo de siro Alexander Fleming

16.3. 1965       I. Petrík                       Societaj ludoj

23.3. 1965       J. Šikula                       Interesaĵoj el la vivo de plantoj konsiderante hortikulturon

30.3.                                                   Amika vespero. Recitado - muziko - danco

6.4. 1965         O. Svoboda                 M. V. Lomonosov, rusa filozofo kaj sciencisto

10.4. 1965       sabate                          Soleno al la paco

                        Koncertas Piano-trio de Lidová škola umění v Brně-Líšni (D-ro Jan Geryk)

13.4. 1965       A. Balaš                      Paŝoj al la kosmo

20.4. 1965       T. Borkovec                Kun Jules Verne tra la mondo

27.4. 1965       M. Adamcová             Teatra vespero

4.5. 1965                                            Vivanta gazeto

11.5. 1965                                          Laborkunveno

18.5. 1965       L. Kopecký                 Mia partopreno en Somera E-Universitato en Gyula

25.5. 1965       M. Adamcová             Teatra vespero

1.6. 1965         J. Friedrich                  El itala paletro

8.6. 1965         I. Petrík                       Societaj ludoj kaj la kantado

15.6. 1965       komitato                      Oratora konkurso. Temo: Vojaĝado.

17.6. 1965       Teo Jung                      Bonhumore kaj seerioze el mia esperantista vivo.

22.6. 1965       J. Vondroušek             Dante Alighieri (700 jaroj)

29.6. 1965                                          Ĉiu po unu rakonto

julio-aŭgusto                                        Elektita legaĵo

7.9. 1965                                            Solena kunveno en la nova klubejo (Radniční 8)

14.9. 1965                                          Filmvespero. Kolora filmo pri FIAT kaj el Danlando

21.9. 1965       L. Kopecký                 La testamentaĵo de Hus al hodiaŭo

26.9. 1965       dimanĉe                       Inaŭguro de Ekspozicio de Espeeranta Libro

                                                           (Freska Salono de la Malnova Urbodomo)

28.9. 1965       O. Svoboda                 K. E. Ciolkovskij, aviad-inventisto

5.10. 1965       T. Kilian                      Gajaj kaj tristaj travivaĵoj kun miaj korespondantoj

12.10. 1965     T. Borkovec                Historio de kastelo Pernštejn

19.10. 1965     J. Friedrich                  Aŭstralio per okuloj de svedo

26.10. 1965     J. Vondroušek             Unuiĝintaj nacioj kaj la Jaro de Internacia kunlaboro

2.11. 1965       M. Adamcová             Itala feriado laŭ Jan Werich

9.11. 1965                                          Oratora konkurso. Temo: Kuraĝo. Libropremioj.

16.11. 1965     J. Šikula                       Gregor Mendel, fondinto de genetiko

23.11. 1965     A. Svozilová                Batalantoj kontraŭ morto

30.11. 1965     M. Adamcová             Leciono pri botniko

7.12. 1965       I. Petrík                       Societa vespero. Kvizo - konkurso - Ludoj

14.12. 1965     V. Scheiber                 Solena koncert-vespero

21.12. 1965                                        Revuo el la plej interesaj artikoloj de la jaro

28.12. 1965                                        Ĉiu po unu rakonto

 

Program klubu v roce 1966

4.1. 1966                                            Vivanta gazeto

11.1. 1966       Elektitaj ĉapitroj el „Tra la mondo pro nenio kaj por nenio“ okaze de 85-jariĝo de Edvard Valenta

18.1. 1966       filmvespero                  Tago en Kopenhago, De Tokio al Fuĵi, La Luno

25.1. 1966                                          Ĉiu po unu rakonto kaj anekdoto

1.2. 1966         V. Scheiber                 W. A.Mozart, homa kaj artista grandulo

8.2. 1966                                            Jarkunveno de la klubo

15.2. 1966       V. Sobol                      I. P. Pavlov, rusa fiziologo pri la supera nerva sistemo22

22.2. 1966       M. Lorková                 Ekskurso tra Egiptio antaŭ tri mil jaroj. Kun filmoj.

1.3. 1966         S. Hršel                       Vespero de societaj ludoj. Kviz-vespero.

8.3. 1966         J. Šikula                       Naciaj parkoj en Ĉeĥoslovakio. Kun filmoj.

15.3. 1966       J. Vondroušek             Rakontado pri violonoj kaj violonfaristoj

22.3. 1966                                          Oratora konkurso: Temo: Urbo kaj la naturo

29.3. 1966       junularo                       Amika vespero

3.4. 1966         R. Tomková                Auguste Renoir, pentristo de himna ĝojo kaj vivdonaco

12.4. 1966       O. Svoboda                 Olimpiaj ludoj

19.4. 1966       T. Borkovec                Hindio en poezio de Rudyard Kipling

28.4. 1966       M. Adamcová             Teatra vespero

3.5. 1966                                            Vivanta gazeto

7.5. 1966         Vesna Skaljer-Race     Nuntempa Jugoslavio, kun filmoj kaj muziko

10.5. 1966       I. Petrík                       Konkurado. Ludoj. Kantado kun gitaro.

17.5. 1966       J. Jelínek                      Cent jaroj depost batalo apud Hradec Králové

24.5. 1966       Feiler-Štefan                Karolo la IV-a kaj lia epoko

31.5. 1966       J. Vondroušek             Persa kaj turka kultura mondo laŭ akademiano Jan Rypka

7.6. 1966         Z. Hršel                       Luzaciaj soraboj. Lando kaj popolo.

14.6. 1966       L. Sobotka                  Preventado kaj la nuntempa stato de kancerkuracado

21.6. 1966       M. Lorková                 Fenestreto en la mondon

28.6. 1966       V. Sobol                      Henryk Sienkiewicz

julio-aŭgusto                                        Ni legu kaj parolu

6.9. 1966                                            Vivanta gazeto. Aktualaĵoj, ludoj, kantado laŭ disko

13.9. 1966                                          Festparolo de Ivo Lapenna ĉe la 51-a UK en Budapest

20.9. 1966       J. Kolejka                    Hispanio, lando de 53-a UK

27.9. 1966       Z. Hršel                       Prononcado en Esperanto

4.10. 1966       J. Fridrich                    Lingva monto

11.10. 1966     J. Werner                    Pri atomoj kaj atom-energio

18.10. 1966     oratora konkurso:        Temoj: Laŭdo de soleco, Pesu la vortojn

25.10. 1966     J. Šikula                       Adriatiko kun siaj interesaĵoj. Kun diapozitivoj.

1.11. 1966       J. Štefan                      UNESCO jubileanta

8.11. 1966       T. Kilian                      El mia neaperinta internacia Legolibro

15.11. 1966     J. Vondroušek             La ĉeĥa naturo kaj ĝia popolo en pentroarto de J. Mánes

22.11. 1966     M. Adamcová             Teatra vespero. Du teatraĵoj.

29.11. 1966     K. Píč                          Esperanto kiel kultura faktoro

6.12. 1966                                          Amika vespero. Varia programo

13.12. 1966     V. Scheiber                 Solena koncerto omaĝe al Zamenhof

20.12. 1966     T. Borkovec                Faktoj pri Gronlando

27.12. 1966     V. Sobol                      Iluminismo de Romain Rolland

 

Program klubu v roce 1967

3.1. 1967                                            Vivanta gazeto kaj laborkunveno

10.1. 1967       oratora konkurso         Temo: Timo

17.1. 1967       J. Šikula                       Ĉarmo de Mediteranea naturo. Kun diapozitivoj.

24.1. 1967       A. Kovářová               Louis Braille, inventinto de blindul-skribo

31.1. 1967       Z. Hršel                       Amika vespero. Kantado, ludoj, konkursoj

7.2. 1967                                            Ĝenerala kunveno de la klubo

14.2. 1967       M. Adamcová             Nacia artisto Max Švabinský

21.2. 1967       M. Lorková                 Vespero sub lampo. Literatura artprogramo.

28.2. 1967       Z. Hršel                       Amika vespero

7.3. 1967         L. Sobotka                  Parolas kuracisto

14.3. 1967       T. Borkovec                Horeto el zoologio: pri la vivo de goriloj kaj ĉimpanzoj

21.3. 1967       J. Vondroušek             Klopodoj pro klereco kaj eduko de homo en verko de Jan Amos Komenský

28.3. 1967       J. Kolejka                    Ĉeĥa poezio en Esperanto

4.4. 1967         J. Werner                    Koloroj en arkitekturo

11.4. 1967       V. Scheiber                 Artvespero honore al Zamenhof

18.4. 1967       J. Štefan                      Franklin Delano Roosevelt

25.4. 1967       M. Adamcová             Teatra vespero

2.5.                                                     Laborkunveno

16.5. 1967                                          Vivanta gazeto

23.5. 1967       J. Štefan                      F. D. Roosevelt, dua parto

30.5. 1967       Z. Hršel                       Fabeloj de Andersen en traduko de Zamenhof

6.6. 1967         J. Werner                    La Mondekspozicio 1967 en Montreale

13.6. 1967       M. Lorková                 Memore al Julio Baghy. Horeto el lia verkaro.

20.6. 1967       T. Borkovec                Nekonataj flugantaj objektoj. Ĉu fakto aŭ fantazio?

27.6. 1967       J. Vondroušek             Historio de opero

julio-aŭgusto                                        Legado el Originala Verkaro de Zamenhof

9.9. 1967                                            Inaŭguro de la nova klubejo (Šilingrovo nám. 2)

12.9. 1967       Z. Hršel                       Varia vespero.

19.9. 1967       Feiler-Štefan                Soleno omaĝe al Petr Bezruč (recitas A. Růžičková-Pavlínová)

26.9. 1967       J. Šikula                       Aziaj dezertoj Kara Kum kaj Kyzyl Kum

3.10. 1967       V. Scheiber                 Koncerto al 80 jaroj de Esperanto

10.10. 1967     J. Šikula                       Sur Tegmento de l’Mondo kaj en Kaŭkazio

17.10. 1967     M. Lorková                 Vespero sub lampo. Literatura horeto.

24.10. 1967     J. Ambrož                    Oktobro 1917

31.10. 1967     J. Vondroušek             Opnioj de Deziderio Erasmo Roterdam

7.11. 1967                                          Interevjuo kun s-ano prof. Theodor Kilian el Třebíč

14.11. 1967     oratora konkurso         Temo: laŭvola.

21.11. 1967     J. Werner                    Arkitekto kaj projektanto de mondurboj Le Corbusier

28.11. 1967     J. Kolejka                    Tra Italio. Kun lumbildoj.

5.12. 1967       M.Adamcová              Teatra vespero

12.12. 1967     Sittová-Kolejka           Internacia Junulara E-Seminario en Jílová apud Prago

19.12. 1967     Š. Rejnič                      Turismo en Slovakio

 

Program klubu v roce 1968

2.1. 1968                                            Laborkunveno

9.1. 1968         Z. Hršel                       Distra vespero - societaj ludoj, konkursoj

16.1. 1968                                          Konkurso super vortaro

23.1. 1968                                          Prezento de mallongaj rakontoj, historietoj

30.1. 1968       J. Werner                    Kubo en koleroj. Kun diapozitivoj.

6.2. 1968         J. Šikula                       En Cetra Azio. Kun koloraj diapozitivoj.

13.2. 1968                                          Ĝenerala kunveno de la klubo

20.2. 1968       J. Kolejka                    Pri kolora televido

27.2. 1968       M. Lorková                 Svedio - rapida vojaĝo tra la lando. Diapozitivoj.

5.3. 1968         Z. Hršel                       Amika kaj varia vespero. Kantado, konkuroj, ludoj.

12.3. 1968       J. Werner                    Diskutvespero: araba kaj juda problemaro

19.3. 1968       T. Borkovec                Moravio, lando nekonata.

2.4. 1968         J. Vondroušek             El prahistorio de nia Tero

9.4. 1968         K.Vodáková               Muziko de Bohuslav Martinů

16.4. 1968       Š. Repič                      Ek al Slovakio!

23.4. 1968       J. Adamec                   Kosmonaŭtiko, ĝia problemaro kaj celoj

30.4. 1968       M. Adamcová             Teatra vespero

7.5. 1968                                            Membra plenkusido de la klubo (preparo de ĈEA)

14.5. 1968       M. Adamcová             Teatra vespero: kvin teatraĵoj

21.5. 1968       enket-vespero              Kiel vi imagas modelan kluban vesperon

25.5. 1968       sabate                          La 4-a tutŝtata esperantista junulara konferenco en Brno

26.5. 1968       dimanĉe                       Ekskurso al Macocha, trarigardo de la urbo.

28.5. 1968       Z. Hršel                       Interesaĵoj de Esperanto-vortaro kaj ĝia gramatiko

4.6. 1968         J. Adamec                   Ekonomia problemaro de nia respubliko

11.6. 1968       J. Vondroušek             Islamo kaj la araba mondo

18.6. 1968       M. Lorková                 Revuo pri revuoj

25.6. 1968                                          Amika vespero. Vespero de agrablaj surprizoj.

17.9. 1968       J. Kolejka                    La 53-a UK en Madrido

25.9. 1968       M. Lorková                 Sankta vortrikolto de OTAKAR BŘEZINA

1.10. 1968       Z. Hršel                       František Palacký, literatura kaj scienca reprezentanto

8.10. 1968       V. Kříž            Big-Beat-muziko. Parolas kaj demonstras.

15.10. 1968     J. Šikula                       La naturo en nia respubliko

22.10. 1968     L. Hliněnská                Kun filmkamero tra Francio kaj Italio

29.10. 1968     V. Scheiber                 Solena koncerto omaĝe al 50-a datreveno de ĈR

5.11. 1968       oratora konkurso         Temo: Libereco. Projekcio de nova filmo FIAT.

12.11. 1968     J. Kolejka                    Aŭtostope tra Hispanio. Kun kolora filmo.

19.11. 1968     J. Vondroušek             Materio-energio kaj organika evoluo

26.11. 1968     M. Adamcová             Teatra vespero, kvar teatraĵoj.

3.12. 1968       Z. Hršel                       Letervespero kaj Amika amuza vespero

10.12. 1968     J. Vondroušek             Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj

17.12. 1968     J. Werner                    Vespero honore al L. L. Zamenhof

 

Program klubu v roce 1969

7.1. 1969                                            Program-kunveno

14.1. 1969                                          Vivanta gazeto

21.1. 1969       J. Vondroušek             Eksperimento de Gandhi

28.1. 1969       M. Adamcová             Teatra vespero

4.2. 1969                                            Regula ĝeneerala kunveno de la klubo

11.2. 1969       Z. Hršel                       TEI - sistemo de informado

18.2. 1969       J. Šikula                       Homo kaj la naturo

25.2. 1969       J. Werner                    Stato de fak- kaj teknikaj vortaro en la int. lingvo

4.3. 1969         R. Trojna                     Nia birdaro

11.3. 1969       A. Balaš                      Aŭstrio, lando de turismo kaj de Kretz-ultrasono

18.3. 1969       M. Lorková                 Fjordoj kaj lagoj

25.3. 1969                                          Oratora konkurso

29.-30.3. 1969 KONSTITUIGA KONGRESO DE LA ĈEĤOSLOVAKA ESPERANTISTARO EN BRNO

1.4. 1969         Th. Kilian                     Vespero de Esperanto-kantoj sur diskoj

8.4. 1969         J. Adamec                   Marprofundoj per batiskafo

15.4. 1969       J. Vondroušek             Deveno de homa kulturo

22.4. 1969       T. Borkovec                Malkovro de Trojo

29.4. 1969                                          Amika programo kun recita kaj muzika programo       

6.5. 1969         J. Adamec                   Evoluo kaj historio de la navigado

13.5. 1969                                          Vivanta gazeto

20.5. 1969       J. Werner                    Leksikona problemaro

27.5. 1969       T. Borkovec                Hallstatt - praepoka kulturo

3.6. 1969         Z. Hršel                       Amuza varia programo

10.6. 1969       J. Šikula                       Organika evoluo

17.6. 1969       Anne-Lisa Ahlrén         Svedio en koloroj

24.6. 1969       J. Vondroušek             El prahistorio de la blanka ganto

2.9. 1969                                            Tribuno de la klubo

5.9. 1969         E. Krusse                    IFEF kaj la kongreso en Avinjono.

9.9. 1969         J. Vondroušek             Aŭroro de la Ĉeĥa ŝtato

16.9. 1969       J. Šikula                       Itala vojaĝo: Venecio, Florenco, Romo.

23.9. 1969       gvidas: H-W                La klubo „Oazo“, vespero ĉirkaŭ la fonto de bonhumoro

30.9. 1969       Eizo Itoo, Kioto           La vivo de la japana popolo, tradicia kaj moderna.

7.10. 1969       J. Šikula                       Itala vojaĝo: Napolo, Kapreo, Milano, Ĝenovo

14.10. 1969     A. Růžičková-Pavl.      Recita vespero, horeto de poezio

21.10. 1969     H + W                         Klubo „OAZO“. Vespero ĉirkaŭ la fonto de bonhumoro

4.11. 1969       M. Lorková                 Vizito en amika Rumanio.

11.11. 1969     T. Borkovec                Heroldo de libereco J. Friedrich Schiller

18.11. 1969     Z. Hršel                       Kiel mi vidis Svedujon

25.11. 1969     M. Adamcová             Teatra vespero

2.12. 1969       V. Kříž            La 54-a UK en Helsinki

9.12. 1969                                          Societa vespero kaj prezento de filmoj en Esperanto: Oslo-vikingoj, Helsinki, Lanfvedoko

13.12. 1969     V. Scheiber                 Koncerto honore al Zamenhof

16.12. 1969     B + H + V                   Revuo-defilo

 

Program klubu v roce 1970

13.1. 1970                                          Vivanta gazeto

20.1. 1970       Z. Vaverková              Ekskurse en Libano

27.1. 1970       H + W                         Klubo OAZO: el fonto de bona humoro

3.2. 1970                                            Ĝenerala kunveno de la klubo

10.2. 1970       Berka - Tichý              La II-a komuna kongreso de kristana kaj katolika espereantistaro en Brno

17.2. 1970       J. Vondroušek             Kontribuo de antikvaj kulturo al la supera monda civilizo

24.2. 1970       J. Šikula                       Mistera planta regno.

3.3. 1970         Th. Kilian                     Kvin jarojn en Tomsk, Siberio

10.3. 1970       kluba kolektivo            T. G. Masaryk, 120-a datreveno de naskiĝo

17.3. 1970       O. Valentová               Kiel oni faras mapon

24.3. 1970       H + W                         Klubo Oazo prezentas ...

31.3. 1970       A. Růžičková               Tra mondo de poezio

7.4. 1970         M. Lorková                 Vespero de Karel Čapek

14.4. 1970       T. Borkovec                Historio de urbo Brno

21.4. 1970       kolektivo                     Konsidero al V. I. Lenin

28.4. 1970       H + W                         Klubo Oazo prezentas ...

5.5. 1970         klubanoj                      La liberigo venis en majo

12.5. 1970                                          Vespero omaĝe al honoraj membroj de la klubo

19.5. 1970       A. Růžičková               Tra la mondo de poezio

26.5. 1970       H + W                         La klubo Oazo

2.6. 1970         J. Šikula                       La dezertoj Karakumo kaj Kizilkumo en Sovetuino

9.6. 1970         J. Vondroušek             Misteraj eventoj de la antikva epoko

16.6. 1970       J. Žalud                       Film-vespero

23.6. 1970       A. Balaš                      IBZKG - La Unua Maŝinfabriko de Brno produktas kaj eksportas

30.6. 1970       H + W                         La klubo Oazo

8.9. 1970         D. Kočvara                 La 55-a bUK de Esperanto en Vieno

15.9. 1970       M. Lorková                 Vivanta gazeto

22.9. 1970       J. Vondroušek             J. A. Komenský - Vojo de la lumo

29.9. 1970       Z. Hršel                       La klubo Oazo

6.10. 1970       diskut-vespero             Ni parolas kun junularo

13.10. 1970     T. Borkovec                Historio de Brno

20.10. 1970     J. Vondroušek             Oratora konkurso: Kion mi legis, vidis aŭ travivis kaj konsideras plej interesa

27.10. 1970     J. Šikula                       Budapeŝto en lumbildoj

3.11. 1970       diskutvespero              Pri faklingvo en scienco kaj tekniko

10.11. 1970     J. Werner                    Leciono de Esperanto laŭ aŭd-vida struktura metodo de A. kaj T. Sekelj

17.11. 1970     R. Kaplerová               Miaj travivaĵoj en Belgujo

24.11. 1970     Z. Hršel                       La klubo Oazo, ĉifoje sub signo de floroj

1.12. 1970       J. Šikula                       Ĝardena arkitekturo ĉe ni kaj eksterlande

8.12. 1970       V. Nekuda                  Parolas kuracisto ...

12.12. 1970     V. Scheiber                 Solena koncerto al Ludwig van Beethoven

15.12. 1970     M. Lorková                 La tago de Esperanta libro

22.12. 1970     O. Valentová               Kristnasko en kantoj kaj prozo

29.12. 1970     J. Werner                    La klubo Oazo, iom antaŭsilvestra

 

Program klubu v roce 1971

5.1. 1971         Vivanta Gazeto            Sur sojlo de la nova jaro

12.1. 1971       O. Valentová               Ĉeĥa poezio en Esperanto

19.1. 1971       T. Antoš                      Popolaj enigmoj

26.1. 1971       filmvespero                  El regno de la naturo

2.2. 1971                                            Ĝenerala kunveno de la klubo

9.2. 1971         Z. Hršel                       Kio estas filokartio?

16.2. 1971       M. Lorková                 Ivo Andrič: Vizaĝoj

23.2. 1971       kolektivo de Oazo       Vespero de la Klubo Oazo

3.3. 1971         J. Šikula                       Ĝardena arkitekturo

9.3. 1971         M. Vondroušková       Medalionoj (Internacia Tago de Virinoj)

16.3. 1971                                          Jiří Kořínek - la poeto (magnetofone)

23.3. 1971       J. Vítek                        Laboro kun lerneja generacio, kiel ĝin faras ni

30.3. 1971       J. Vondroušek             La naturo sorĉanta (ĉapitroj el biologio)

6.4. 1971         T. Borkovec                Historio de Brno

13.4. 1971       junularo                       Aptila vespero

20.4. 1971       J. Werner                    Pri „Osvobozené divadlo“

27.4. 1971       koelktivo Oazo            Vespero de la klubo Oazo

4.5. 1971         Z. Hršel                       Christian Morgenstein, germana poeto

11.5. 1971       J. Werner                    El la historio de la ĉeĥoslovaka aeronaŭtiko

18.5. 1971       M. Lorková                 Viktor Dyk. ĉeĥa poeto

25.5. 1971       J. Šikula                       50 jaroj de la Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio

1.6. 1971         E. Hrdličková              Josef Mánes kaj Antonín Chitussi

8.6. 1971         Z. Matyková                Niaj poetoj-tradukistoj Miloš Lukáš kaj Tomáš Pumpr

Solenaĵo okaze de la 70-jara jubileo de la esperantista klubo en Brno

11.6. 1971       A. Růžičková               Eterna bukedo

12.6. 1971                                          Solena kunsido

13.6. 1971                                          Daŭrigo de la konferenco

15.6. 1971                                          Filmvespero

22.6. 1971       J. Vondroušek             La antikva Egiptujo

29.6. 1971       Vondroušek-Valentová  Program-vespero honore al A. Grabowski

7.9. 1971         kolektivo                     Feria bukedo, Someraj travivaĵoj, Zelená hvězdička. (magnetofona registraĵo de Ostrava-radio)

14.9. 1971       J. Vondroušek             La Dia Komendio de Dante Alighieri

21.9. 1971       kolektivo                     Esperanto - lingvo internacia

28.1. 1971       sonbendo                     Horeto kun poeto Jiří Kořínek

5.10. 1971       G. du Temple               Nuntempa Kanado

12.10. 1971     M. Lorková                 Literatura vespero honore al Kalocsay

19.10. 1971     J. Vondroušek             Artisma programo de EK en Calgary, Kanado

26.10. 1971     Z. Hršel                       Karel Havlíček Borovský, lia vivo kaj verko

2.11. 1971       kolektivo                     Amsterdamo en panoramo

9.11. 1971       J. Šikula                       Leningrado, urbo de arto - Kiĵi, ligna trezoro de popola arkitekturo

16.11. 1971     O. Valentová               Jaroslav Seifert. Horeto el poezio de nacia artisto

23.11. 1971     A. Růžičková               Karel Jaromír Erben - Bukedo (160 jaroj de naskiĝo)

30.11. 1971     V. Havlišová                Setkání s kluby PKO v Brně

7.12. 1971       A. Balaš                      Film-vespero: La 55-a UK en Vieno

14.12. 1971     J. Vondroušek             Astronomio ekde la tempo de Johanes Kepler

21.12. 1971     la junularo                    Amika vespero sub la kristnaska arbo

28.12. 1971     H + W                         Oazo. Antaŭsilvestra vespero.

 

 

Program klubu v roce 1972

4.1. 1972         klubanoj                      Libera tribuno

11.1. 1972       Z. Hršel                       Saluto el la Nova Mondo. Vorta kaj muzika programo

                                                           subendigita de EK Calgary (Kanado) por EK Brno

18.1. 1972       T. Antoš                      Ni rememoras la poeton Fráňa Šrámek

                        J. Vondroušek             J. B. Molière, kreinto de karakteraj komedioj

25.1. 1972       komitato                      Vietnama vespero. Helpe al hindoĉinaj popoloj.

                                                           Filmoj „Vietnam, Vietnamský prales“, Interparolo

                                                           kun vietnama civitano, ekspozicio de libroj.

1.2. 1972         Z. Hršel                       Filma vespero: La lando, kiun mi amas, Tudy šla

                                                           revoluce (Kubo), Země sv. Patrika (Irlando), V zemi

                                                           bílého jednorožce (Sudano), Kodaňské problémy

8.2. 1972                                            Ĝenerala kunveno

15.2. 1972       E. Hliněnská                Famaj ĉeĥaj marionet-artistoj Skupa kaj Trnka (filmoj)

22.2. 1972       Vl. Kočvara                 La 56-a UK en Londono. Kun diapozitivoj.

29.2. 1972       M. Adamcová             Antaŭ dek jaroj mortis Max Švabinský

7.3. 1972         F. Adamec, junularo    Mlahelblua mondo (pri Jaroslav Ježek)

14.3. 1972       J. Werner                    Urboj de estonteco. Kun diapozitivoj.

21.3. 1972       M. Lorková                 Flagru, tendarfajro! Tendaro en Herbortice 1971

28.3. 1972       V. Scheiber                 Printempa koncerto. Muzika vespero.

4.4. 1972         H + W + M                 Aprila vespero. Iom da humuro.

11.4. 1972       R. Podepřel                 Irlando. Rememoro pri la smeralda insulo.

18.4. 1972       J. Vondroušek             František Ondříček.

25.4. 1972       O. Valentová               A. de Saint-Exupéry: La eta princo

2.5. 1972         kolektivo                     Poezio, prozo kaj muziko honore al la majaj tagoj

16.5. 1972       Fr. Adamec                 Mara navigado iam kaj nun.

23.5. 1972       J. Šikula                       Ĝardenoj de la kvin kontinentoj.

30.5. 1972       O. Valentová               Tra Jugoslavio de nordo al sudo

6.6. 1972         Z. Hršel                       Kaj tamen Lidice vivas!

13.6. 1972       M. Lorková                 Italujo - lando de belaĵoj

20.6. 1972       J. Vondoušek              La eposo pri Gilgameŝo

27.6. 1972       O. Valentová               A. de Saint-Exupéry: La eta princo

5.9. 1972         kolektivo                     Libera tribuno, postferiaj rakontadoj

12.9. 1972       Z. Hršel                       flmvespero: Ekskurso al Latina Ameriko

19.9. 1972       T. Borkovec                La sekreto de ĉina porcelano

26.9. 1972       J. Vondroušek             La vojo de Romio al grandeco kaj potenco

3.10. 1972       H + W                         Miru, pensu, ridu

10.10. 1972     M. Lorková                 Literatura vespero, vort-muzika programo

17.10. 1972     Z. Hršel                       Filmvespero: Ekskurso al eŭropaj insuloj

24.10. 1972     V. Scheiber                 Solena koncerto (85-jara jubileo de Esperanto)

31.10. 1972     A. Růžičková               Mi libertempis en Primošten

7.11. 1972       komitato                      50 jaroj de Sovetunio: Lando, kiun miamas

14.11. 1972     E. Hliněnská                La ideo de amo kaj paco en skulptaĵoj de F. Bílek

21.11. 1972     M. Lorková                 Ezopo kaj la ceteraj

28.11. 1972     junularo                       Junulara vespero - surprizo

5.12. 1972       M. Adamcová             Amika vespero. Kun gastigo kaj muziko.

12.12. 1972     J. Šikula                       El miaj vojaĝoj

19.12. 1972     J. Vondroušek             La signifo de Nikolao Paganin en la historio de violonludo

 

 

Program klubu v roce 1973

2.1. 1973                                            Vivanta gazeto

9.1. 1973         Z. Hršel                       Super la dua parto de la Jarlibro de UEA

16.1. 1973       filmvespero:                 Kvar filmoj en Esperanto

23.1. 1973       T. Borkovec                Esperanta Proverbaro

30.1. 1973       J. Vondroušek             La plej antikvaj dokumentoj de la homa kulturo en

                                                           historio de la homaro

6.2. 1973         Z. Matyková                500-a naskiĝ-datreveno de Nikolao Kopernik

13.2. 1973                                          Ĝenerala kunveno de la klubo

20.2. 1973       J. Šikula                       Artisma kaj historia vidpunktoj pri floraranĝoj

27.2. 1973       la estraro                     La 25-a datreveno de la Venka Februaro

6.3. 1973         A. Růžičková               Primoŝten - esperantista somerumejo ĉe Adriatiko

13.3. 1973       M. Lorková                 Memorvespero omaĝe al d-ro Tomáš Pumpr

20.3. 1973       Katka Jedličková         Amika vespero. Famaj kantoj kaj kanzonoj

27.3. 1973       M. Adamcová             Sándor Petöfi, poeto de libero kaj amo

3.4. 1973         M. Malovec                 Festivalo de humuro (kun klubanoj)

10.4. 1973       J. Werner                    Mia domo - mia kastelo. Arkitekturaj konsideroj

17.4. 1973       A. Balaš                      Poemaro de Milda Jakubcová

24.4. 1973       Z. Hršel                       Kion Esperanto donas al ni. Diskuto.

8.5. 1973         komitato                      Taskoj, planoj kaj projektoj por nia movado

15.5. 1973       Z. Hršel                       Impresoj el la laborkonferenco de ĈEA en Ostrava

22.5. 1973       M. Lorková                 Kolorfilme tra la mondo.

29.5. 1973       M.  Malovec                Amuza vespero. Rakonta, recita kja muzika programo

5.6. 1973         D. Veverka                  Vespero kun la Fonoklubo de PKO

12.6. 1973       J. Šikula                       La moderna mondo kaj la interkomunikado

19.6. 1973       J. Vondroušek             La Luno, nia satelito

26.6. 1973       T. Borkovec                Vojtěch Alb. Frič inter amazonaj indianaj gentoj

4.9. 1973                                            Kiel ni feriis

11.9. 1973       V. Vítek                      29-a kongreso de TEJO en Sarajevo kaj 10-a Tutmonda

                                                           Festivalo de Junularo en Berlino

18.9. 1973                                          Pola vespero. Vizito de polaj gesamideanoj.

25.9. 1973       J. Vondroušek             La kvara dimensio.

2.10. 1973       J. Vítek                        Esperantaj aktualaĵoj enlandaj kaj en la mondo

9.10. 1973       M. Staňková                La tasko kaj misio de artoj kaj artistoj (Aleš, Švabinský)

16.10. 1973     M. Adamcová             Sándor Petöfi, poeto de libero kaj amo

23.10. 1973     Ant. Kostiha                En Rumanio kaj ĉe la Nigra Maro

30.10. 1973     T. Borkovec                Pirato kaperis ĉiumonate. (Raymond Schwarz)

6.11. 1973       Filmvespero:                Lando, kiun mi amas, kvar filmoj pri Sud-Ameriko

13.11. 1973     M. Malovec                 Ĉapitroj pri Mark Twain

20.11. 1973     Z. Hršel                       Josef Jungmann. Pri lia vivo kaj verko.

27.11. 1973     J. Šikula                       Temo anoncota

4.12. 1973       M. Lorková                 Amika vespero kun programo

11.12. 1973     J. Werner                    Scienc-teĥnika vespero. Faka terminologio en Esperanto.

18.12. 1973     Filmvespero:                La kosmo en filmo

 

Program klubu v roce 1974

8.1. 1974         J. Vondroušek             Perspektivoj de nia laboro

15.1. 1974       R. Horký                     Primošten, esperantista somerumejo ĉe Adriatiko

22.1. 1974       V. Srna                        Kometoj, misteraj gastoj el la kosmo

29.1. 1974       T. Antoš                      Socialisma poezio en la poemaro de Jiří Wolker

5.2. 1974         komitato                      Ĝenerala kunveno

12.2. 1974       Z. Hršel                       Filmvespero: La Proksima Oriento

19.2. 1974       A. Balaš                      Brno kaj 160 jaroj de Unua Brna Maŝinfabriko

26.2. 1974       H. Slavík                     Religio en la historio

5.3. 1974         M. Adamcová             Muzika renkontiĝo kun B.Smetana, J.Suk kaj O.Nedbal

12.3. 1974       J. Vojáček                   Kiel kalkulas komputeroj

19.3. 1974       M. Lorková                 Humura literaturo en Esperanto

26.3. 1974       T. Borkovec                Ĉu estis aŭ ne estis Atlantido?

2.4. 1974         Z. Hršel                       Foje ni ankaŭ ludu

9.4. 1974         J. Werner                    La lumo kaj la kolora mondo (kolorimetrio)

16.4. 1974       J. Šikula                       Projekto de la naturo kaj kreado de la pejzaĝo

23.4. 1974       J. Vondroušek             Platono kaj Sokrato

30.4. 1974       V. Scheiber                 Serioze kaj gaje (estrada grupo de E-klubo ZKL)

7.5. 1974         Vondroušek-Hršel       Uzbekistano moderna kaj antikva

14.5. 1974       Th. Kilian                     Pelé - la nigra perlo de Brazilo

21.5. 1974       V. Srna                        Birdkantoj surbendigitaj

28.5. 1974       M. Lorková                 Filmvespero: aktuala eksterlandaro

4.6. 1974         J. Vojáček                   Komputiloj kaj programado

11.6. 1974       partoprenintoj              Ni estis en Hungario

18.6. 1974       Z. Hršel                       La Internacia Lingvo - rimedo al la paca kunlaboro

25.6. 1974       J. Vondroušek             Malĝuste trafitaj kalkanoj (Doroŝevič: Orientaj fabeloj)

3.9. 1974         J. Vondroušek             30-a jubileo de la Slovaka Nacia Revolucio

10.9. 1974       Z. Hršel                       Filmvespero: Novaj filmoj en Esperanto

17.9. 1974       J. Šikula                       Ĝardeno kaj la vivmedio de moderna homo

24.9. 1974       J. Vondroušek             Trezoroj de la pasinteco en citaĵoj

1.10. 1974       T. Borkovec                La nekonata Novgvineo

8.10. 1974       W. du Temple              Indiana kulturo en orienta Kanado

15.10. 1974     Z. Hršel                       Lingva situacio en Afriko

22.10. 1974     E. Vindebale                Skizoj el Danlando

29.10. 1974     M. Hromas                  Mia vojaĝo tra Sovet-Unio

5.11. 1974       M. Lorková                 Aŭtuna koktelo - junulara vespero kun kantoj, skeĉoj

12.11. 1974     V. Srna                        Historio de la homo

19.11. 1974     J. Werner                    La suno - la fonto de la lumo kaj vivo

16.11. 1974     H.Supová-Halířová      Koncerto omaĝe al prof. Vilibald Scheiber

3.12. 1974       -                                  Nikolaa vespero

10.12. 1974     A. Růžičková               Poezia kaj muzika vespero

17.12. 1974     M. Lorková                 Filmvespero: El diversaj kontinentoj

 

Program klubu v roce 1975

7.1. 1975         W.G. du Temple          Indiana kulturo en la okcidenta Kanado

14.1. 1975       J. Vondroušek             La ĉeĥa ŝtato sub la regado de Karolo la IV-a

21.1. 1975       K. Jedličková              Vizite ĉe italaj esperantistoj

28.1. 1975       A. Růžičková               Recita vespero

4.2. 1975         -                                  Novaj filmoj en Espereanto. Filmvespero.

11.2. 1975       -                                  Ĝenerala jarkunveno

18.2. 1975       J. Šikula                       Montara naturo kaj ĝia beleco

25.2. 1975       Hršel-Vondroušek       La Venka Februaro kaj ĝia signifo

4.3. 1975         Vl. Škoda                    Vývoj snah o mezinárodní dorozumění

11.3. 1975       L. Rašnerová               La nesuperebla ĉarmo en rakontoj de B. Němcová

18.3. 1975       M. Lorková                 Sanitara dekalogo

25.3. 1975       E. Hliněnská                Michelangelo Buonarotti

1.4. 1975         Z. Hršel                       Gaja aprilo. Kvizoj, konkursoj.

8.4. 1975         V. Srna                        Geologia evoluo de la Tero

15.4. 1975       T. Borkovec                Medicino en antikvaj civilizoj

22.4. 1975       M. Lorková                 Junulara defilo en varia programo

29.4. 1975       J. Vojáček                   Logikaj cirkvitoj kaj komputiloj

6.5. 1975         filmvespero:                 Novaj filmoj de FIAT

13.5. 1975       Th. Kilian                     Genia surdmuta blindulino

20.5. 1975       E. Seemannová            Al mia kanto mi kantas (30 jaroj de Liberigo)

27.5. 1975       J. Vondroušek             La poezia verkaro de V. Nezval

3.6. 1975         Z. Hršel                       Perfektiĝu „kvizante“!

10.6. 1975       J. Vondroušek             Váša Příhoda, giganto de la violon-arto

17.6. 1975       J. Šikula                       La plej interesaj plantoj de la mondo

24.6. 1975       T. Borkovec                Medicino en antikvaj civilizoj

7.10. 1975       Z. Hršel                       Ni komencas en nova medio (B. Václavek, Leninova)

14.10. 1975     M. Lorková                 Ferioj kun Esperanto enlande kaj eksterlande

21.10. 1975     T. Borkovec                Albert Schweitzer 1875-1975

28.10. 1975     M. Adamcová             Kun bildkartoj tra la mondo

4.11. 1975       Z. Hršel                       La konferenco pri eŭropa sekureco kaj kunlaboro kaj E-o

11.11. 1975     J. Podracký                 La platena ringo de Komenio

18.11. 1975     A. Růžičková               Literatura koktelo

25.11. 1975     J. Šikula                       Interesaĵoj el jugoslavia vojaĝo

2.12. 1975       komitato                      Ĝeneerala jarkunveno

9.12. 1975       J. Vondroušek             Kuriozaĵoj el la paseo de nia planedo

16.12. 1975     Vl. Škoda                    Aktualaj libroj kaj gazetoj en Esperanto

23.12. 1975     V. Srna                        La jarŝanĝaj festoj en la mondo

30.12. 1975     junularo                       Ludu kaj kvizu kun ni! Gaje al la 1976-a!

 

Program klubu v roce 1976

6.1. 1976         Z. Hršel                       Kion rakontis Teo Novotný (el sonbenda arkivo)

13.1. 1976       Z. Hršel                       Kio estas la bibliotekista profesio

20.1. 1976       R. Podepřel                 Kun Esperanto en Sovetunio

27.1. 1976       Z. Hršel                       Konversacio inter libroj

3.2. 1976         J. Werner                    Kunmetitaj vortoj estas elastsencaj

10.2. 1976       Z. Hršel                       Dua konversacio inter libroj

17.2. 1976       J. Vondroušek             Diraĵoj ligitaj kun historiaj eventoj

25.2. 1976       Vl. Škoda                    Ni lernu el tradukoj. Kompara legado.

2.3. 1976         V. Srna                        Solenado de printempo en la mondo

9.3. 1976         M. Lorková                 Fabeloj el Oriento.

16.3. 1976       J. Šikula                       Botanikaj interesaĵoj el protektataj teritorioj de ĈSSR

23.3. 1976       -                                  Partopreno en la monata forumo de KŠV BV

30.3. 1976       A. Růžičková               Literatura koncerto

6.4. 1976         M. Malovec                 La satiro kaj humuro de Mark Twain

13.4. 1976       J. Vondroušek             Praktika tradukado el Esperanto

20.4. 1976       T. Borkovec                W. Shakespeare, poeto kaj dramisto

4.5. 1976         Z. Hršel                       Tria konversacio inter libroj

11.5. 1976       Th. Kilian                     Amuzaj kaj tragikaj travivaĵoj en la militkaptiteco

18.5. 1976       J. Vondroušek             Diraĵoj ligitaj kun historiaj eventoj

25.5. 1976       M. Malovec                 Lum- kaj kolor-efektoj en la pentroarto de Rembrandt

1.6. 1976         J. Šikula                       Venenaj plantoj

8.6. 1976         Filmvespero:                Filmoj Fiat kaj Grekio

15.6. 1976       Lorková-Malovec        Humuraj epizodoj el la vivo de famaj homoj

22.6. 1976       V. Srna                        Grandmoravia Regno kaj la Bizanca misio

29.6. 1976       T. Borkovec                Antikva Egiptio en la verkaro de egiptologo F. Lexa

4.9. 1976         75-a jubileo de Esperantista klubo en Brno

5.9. 1976         Inaŭguro kaj solenaj paroloj                

7.9. 1976         M. Malovec                 Bohumil Mathesius (traduko de antikva ĉina poezio)

14.9. 1976       V. Podhradská            Komuna kantado kun gitaro

21.9. 1976       Z. Hršel                       Diskutindaj temoj el Esperanto-gazetoj

28.9. 1976       J. Vojáček                   Nia partopreno en Varia Internacia Semajno en Hungario

5.10. 1976       Vl. Škoda                    Kelkaj novaĵoj el la nuntempa medicino

12.10. 1976     J. Vondroušek             La mondrenoma „Slava Epopeo“ de A. Mucha

19.10. 1976     Růžičková - Lorková   El la poezia verkaro de Jiří Kořínek

26.10. 1976     J. Šikula                       Novaj interesaj taskoj de la botanikaj ĝardenoj

2.11. 1976       T. Borkovec                La plej malnovaj urboj kaj regnoj

9.11. 1976       Vl. Škoda                    La protekto de la naturo

16.11. 1976     J. Werner                    La klasika greka arkitekturo kaj belartaj memoraĵoj

23.11. 1976     Z. Mrkvica                  František Palacký kaj liaj konceptoj en „Historio de la nacio ĉeĥa“

30.11. 1976     V. Srna                        La misteraj etruskoj

7.12. 1976       -                                  Nikolaa vespero

14.12. 1976     J. Vondroušek             Kongresaj paroladoj de D-ro Zamenhof

21.12. 1976                                        Ĝenerala jara kunveno

28.12. 1976     Z. Hršel                       Diskutindaj temoj el Esperanto-gazetoj

 

Program klubu v roce 1977

4.1. 1977                                            Labore en la novan jaron

11.1. 1977                                          Ĝenerala kunveno

18.1. 1977       M. Malovec                 Kornej Ĉukovskij: De du ĝis kvin

25.1. 1977       Z. Hršel                       Aktuala kaj longtempa eluzo de hazetoj

1.2. 1977         J. Werner                    Interesa matematiko

8.2. 1977         J. Šikula                       Frukto-herbejoj

15.2. 1977       T. Borkovec                Deveno de geografiaj kaj personaj nomoj

22.2. 1977       M.  Lorková                A. S. Piuŝkin, kreinto de la rusa nacia literaturo

1.3. 1977         Vl. Škoda                    Espetanto en filatelo

8.3. 1977         J. Vojáček                   Pollando, nia najbaro

15.3. 1977       A. Lamprecht              La problemaro de nostratikaj lingvoj

22.3. 1977       V. Srna                        La genetikaj leĝoj de G. Mendel

29.3. 1977       J. Hřib                         Legendoj pri Brno

5.4. 1977         V. Podhradská            Gaje kaj kantante

12.4. 1977       Th. Kilian                     El la historio de Verda Stacio

19.4. 1977       H. Supová-Halířová     Solena koncerto omaĝe al 90 jaroj de Esperanto

26.4. 1977       J. Vondroušek             „Violonreĝo“ František Ondříček

3.5. 1977         Z. Hršel                       Ni rememoras la liberigon

10.5. 1977       -                                  La formoj de la kluba agado. Diskuto.

17.5. 1977       Z. Hršel                       Kiel ni gvidu eksterlandanon tra la urbo?

24.5. 1977       J. Vondroušek             Ĉapitroj el naturscienco

31.5. 1977       M. Lorková                 „La Faraono“ de B. Prus kaj ĝia tradukinto

7.6. 1977         V. Podhradská            Gaje kaj kantante

14.6. 1977       J. Hřib                         El legendoj pri Brno

21.6. 1977       V. Srna                        Esperanto en la mondo kaj eklezio

28.6. 1977       T. Borkovec                Arkeologo kaj geologo prof. d-ro K. Absolon

6.9. 1977         J. Vondroušek             La nunjaraj internacia kongresoj de Esperanto

11.9. 1977       Vizito ĉe la koncerto de la itala kantĥoro Monte Pasubio en Besední dům

13.9. 1977       J. Kořínek                   Kien iras la poezio?

17.9. 1977       J. Vojáček                   Sabata ekskurso el Tvarožná kaj ĉirkaŭaĵo

20.9. 1977       F. Frýbert                    Vojaĝo al Centra Azio, Samarkando, Buĥaro

27.9. 1977       A. Rodriguez               La nuntempa Kubo

4.10. 1977       F. Frýbert                    Vojaĝo al Centra Azio. Taŝkent.

11.10. 1977     J. Šikula                       Kuracaj kaj nutraj drogoj

18.10. 1977     A. Růžičková               La nuntempa Luzacio. Slava gento en GDR.

25.10. 1977     J. Hřib                         El legendoj pri Brno

1.11. 1977                                          60 jaroj de la Oktobra revolucio

9.11. 1977       J.  Mazurek                 Du jaroj en Afriko

15.11. 1977     M. Malovec                 Pri la filma arto

22.11. 1977     M. Lorková                 Rakontoj el la regiono de la rivero Moravo

29.11. 1977     E. Suchardová             Teatraĵo Guyma

6.12. 1977       junularo                       Nikolaa vespero

13.12. 1977     Rakotondravao            Rakontas madagaskarano

20.12. 1977     Z. Hršel                       El ĉijare eldonitaj libroj

27.12. 1977     J. Werner                    La terminologia laboro en la Teknika Sekcio

 

Program klubu v roce 1978

3.1. 1978         diskuto                        Kion bezonas la loka Esperanto-movado?

10.1. 1978                                          Ĝenerala jarkunveno

17.1. 1978       E. Seemannová            André Guelma: Jean kaj mi

24.1. 1978       M. Lorková                 Rakontoj el la suda Moravio

31.1. 1978       H. Supová-Halířová     Solena koncerto omaĝe al Leoš Janáček

7.2. 1978         J. Šikula                       Estonteco de la ĝardenoj

14.2. 1978       Z. Hršel                       La venka februaro 1948. Kion rakontas tiamulo.

21.2. 1978       R. Horký                     Mírový kongres esperantistů v Řecku

28.2. 1978       J. Mazurek                  Historietoj el mia restado en Afriko

7.3. 1978         A. Růžičková               Internacia Tago de Virinoj

14.3. 1978       V. Srna                        Kredo, floroj, dinamito. Laŭ E. Olssen.

21.3. 1978       J. Vondroušek             La vivo kaj agoj de Karolo la IV-a

28.3. 1978       J. Werner                    La signifo de varmtekniko por arkitektoj

4.4. 1978         M. Malovec                 Varia vespero laŭ temoj de Jaroslav Hašek

11.4. 1978       Z. Mrkvica                  Filozofo kaj humanisto Thomas More

18.4. 1978       J. Vojáček                   Radio kaj televizio

25.4. 1978       M. Malovec                 Vincent van Gogh

2.5. 1978         J. Vondroušek             70 jaroj de UEA

16.5. 1978       Z. Hršel                       Lingva konsultejo

23.5. 1978       J. Vondroušek             Beletra vespero. Interesaj partoj el tradukita prozo.

30.5. 1978       J. Mazurek                  GDR en bildoj kaj faktoj

6.6. 1978         M. Malovec                 Evoluo de homo

13.6. 1978       Z. Hršel                       Mezinárodní jazyk od utopie ke skutečnosti

20.6. 1978       A. Růžičková               El teatra mondo

27.6. 1978       J. Vondroušek             Vojaĝoj tra kosmaj spacoj

5.9. 1978         diskuto                        Kion ni vidis kaj spertis

12.9. 1978       A. Růžičková               El teatra mondo

16.9. 1978       J. Vojáček                   Ekskurso al „Pohádka máje“

19.6. 1978       konkurso                     Ĉiu po unu rakonto, epizodo, anekdoto

21.6. 1978       Z. Hršel                       Světový kongres bez tlumočníků

26.6. 1978       Z. Hršel                       Spertoj el la 63-a UK

3.10. 1978       J. Vojáček                   Perkomputera scienca edukado

6.-8.10. 1978                                     9-a Internacia Renkontiĝo en Mělník

7.10. 1978       J. Vojáček                   Sabata ekskurso

10.10. 1978     J. Werner                    Spewrtoj el la seminario en Žilina (AEST)

17.10. 1978     M. Malovec                 Kiu estis Louis Pasteur

24.10. 1978     H. Supová-Halířová     Solena koncerto (60-a datreveno de respubliko)

31.10. 1978     E. Seemannová            Tri gloraj monologoj (Čapek, Seghers, Němcová)

7.11. 1978       J. Šikula                       Interesaj formoj en la naturo

14.11. 1978     J. Mazurek                  La Grandmoravia Regno

21.11. 1978     Z. Mrkvica                  Thomas Moore, vizioj pri la estonta sociordo

28.11. 1978     M. Landa                    Akupresuro. Akupunkturo sen nadloj.

5.12. 1978       V. Podhradská            Nikolao-vespero

12.12. 1978     J. Vondroušek             Malaperintaj ŝipoj kaj aliaj misteroj

19.12. 1978     Z. Hršel                       Traduk-konkurseto

 

Program klubu v roce 1979

2.1. 1979                                            Komuna laboro por la kluba biblioteko

9.1. 1979                                            Komuna laboro por la kluba biblioteko

12.1. 1979                                          Inaŭguro de la ekspozicio „La internacia lingvo de

                                                           nuntempo“ (Klub školství a vědy Bedřicha Václavka)

30.1. 1979       J. Šikula                       Kuriozaj vivoformoj en la naturo.

6.2. 1979         J. Mazurek                  GDR en bildoj kaj faktoj

13.2. 1979                                          Ĝenerala kunveno

20.2. 1979       A. Růžičková               El teatra mondo

27.2. 1979       M. Malovec                 Vespero de scenetoj, skeĉoj, monologoj

6.3. 1979         V. Škoda                     Interesaĵoj el la medicino

13.3. 1979       J. Werner                    Pseŭdoelementoj en Espeeranto

20.3. 1979       E. Seemannová            Poezia vespero (Ventumilo de B. Němcová, Kanto de

                                                           Viktorka)

27.3. 1979       J. Bednář                     Influo de la civilizo je naturmedio

3.4. 1979         M. Šaturová                Nacia literaturo en la internacia lingvo

10.3. 1979       J. Vondroušek             El biologia historio de nia planedo

17.3. 1979       Z. Hršel                       Kion oni ne forgesu informante pri Esperanto?

                                                           (surbendigita preego de D. Blanke)

24.3. 1979       M. Lorková                 Gramofona koncerto de Esperanto-kantoj

15.5. 1979       M. Malovec                 Laboro por la kluba biblioteko

22.5. 1979       M. Landa                    Akupunkturo sen pingloj - akupresuro

29.4. 1979       M. Malovec                 „Egipto Sinuhet“ de Mika Waltari

5.6. 1979         J. Hřib                         Brno en la historio kaj legendoj

12.6. 1979       A. Růžičková               Recitado kaj monologoj

19.6. 1979       J. Vondroušek             Meteoroj kaj aliaj fenomenoj

26.6. 1979       J. Bednář                     Kolektiva konkursa tradukado

4.9. 1979         M. Malovec                 Laborbrigado por la kluba biblioteko

11.9. 1979       Z. Hršel                       Prilingvaj demandoj kaj respondoj

18.9. 1979       M. Labe                      Ateno, la urbo de la 61-a UK

25.9. 1979       J. Hřib                         Brno en historietoj kaj legendoj

29.9. 1979       Škoda-Vojáček           Sabata ekskurso al Babí LOm

2.10. 1979       M. Malovec                 El la historio de pentroarto

9.10. 1979       A.  Kostiha                  Feriado per Esperanto

16.10. 1979     J. Vojáček                   Kion mi spertis en Hungario

20.21.10. 1979 B-B-B                       Kluba ekskurso al Bratislava

23.10. 1979     J. Hájková                   64-a UK en Lucerno

30.10. 1979     E. Seemannová            Konfeso de l‘ Potifar-edzino

6.11. 1979       V. Škoda                     La evoluo de poŝta servo en nia lando

13.11. 1979     J. Vondroušek             Kosmaj perturboj

20.11. 1979     Růžičková-Lorková     Teatra prezentado. Vizite ĉe St. Grodzienska.

27.11. 1979     H. Supová-Halířová     Solena koncerto honore al Zamenhof

4.12. 1979       M. Drápalová              Nikolao-vespero

11.12. 1979     Z. Hršel                       Vespero de Esperanto-libro

18.12. 1979     M. Ottychová              Urboj de la itala marbordo

 

Program klubu v roce 1980

8.1. 1980         M. Malovec                 Komuna laboro por la biblioteko

15.1. 1980       M. Malovec                 Komuna laboro por la biblioteko

22.1. 1980       J. Vojáček                   Pri Budapeŝto kaj tiea esperantista aktiveco

29.1. 1980                                          Ĝenerala kunveno

3.2. 1980         V. Škoda                     Kiel plilongigi la homan vivon

12.2. 1980       J. Šikula                       Novaj direktoj en estetikizado de regiono

19.2. 1980       J. Hřib                         Ŝtona virgulino (el legendoj pri Brno)

26.2. 1980       Karen-Seemannová     Vespero kun poeto Jiří Karen: Serĉado de blua tono

4.3. 1980         J. Mazurek                  GDR. La naturo kaj arttrezoroj.

11.3. 1980       Z. Hršel                       Ĉiutagaĵoj en Esperanto. Super Bildvortaro de Esperanto.

18.3. 1980       J. Werner                    Lumo en la kosmo kaj la homa vivo

25.3. 1980       A. Růžičková               Kubo - paradiza insulo en la Kariba Maro

1.4. 1980         J. Bednář                     Albert Einstein. Liaj esploroj pri la relativeco kaj

                                                           atomfiziko

8.4. 1980         J. Vondroušek             Perditaj kapabloj de la homo

15.4. 1980       H. Supová-Halířová     Solena koncerto omaĝe al la liberigo

22.4. 1980       M. Malovec                 Fragmentoj el la historio de Anglio

29.4. 1980       M. Lorková                 Teatra vespero

6.5. 1980         J. Bednář                     Ni kantu kun piano-akompano

13.5. 1980       A. Růžičková               Kariba maro

20.5. 1980       surprizo                       Horeto de kantoj kaj tutmonda poezio

27.5. 1980       Z. Hršel                       Super „Praktika Bildvortaro de Esperanto“

3.6. 1980         H. Supová-Halířová     Vojaĝo al Centra Azio.

10.6. 1980       J. Vondroušek             Kelkio interesa pri nia bela blua planedo

17.6. 1980       J. Vojáček                   Pri BBB, ISEK a JER

20.-22.6. 1980 Renkontiĝo Brno-Bratislava-Budapeŝto en Brno

24.6. 1980       A. Balaš                      Brno kaj ĝia ĉirkaŭaĵo en lumbildoj

2.9. 1980         J. Bednář                     Kion ni vidis, legis, spertis.

9.9. 1980         Z. Hršel                       Super „Praktika Bildvortaro de Esperanto“

16.9. 1980       Koncerto de Kantĥoro pri Antikva muziko el Bydgosc

23.9. 1980       J. Šikula                       Kio estas bioniko?

7.10. 1980       J. Vondroušek             Jan Kubelík, ĉeĥa monda violon-virtuozo

14.10. 1980     E. Seemannová            Ĉerande de l‘ abismo (de V. Vinař)

21.10. 1980     A. Balaš                      Aŭstrio turisme kaj kulture

28.10. 1980     J. Hřib                         El legendoj pri Brno

4.11. 1980       M. Malovec                 Super „Bukedo“ de K. J. Erben

11.11. 1980     H. Supová-Halířová     Solena koncerto omaĝe al Ludwig van Beethoven

18.11. 1980     Hájková - Vrba           65-a UK en Stokholmo

25.11. 1980     A. Růžičková               Mia vojaĝo tra Greklando kaj Kreto

2.12. 1980       J. Mazurek                  Homoj en arbarego. Rakontado pri Afriko.

9.12. 1980       J. Werner                    Redaktata verko de d-ro St. Kamarýt „Historio de

                                                           Esperanto-movado en  Ĉeĥoslovakio“

16.12. 1980     V. Srna                        Kosmaj flugoj, satelitoj, sondoj

 

Program klubu v roce 1981

6.1.1981 Libera tribuno

13.11981       Z. Hršel                                     Kiel nomiĝis L. L. Zamenhof

20.1.1981       M. Malovec                             Konkero de Meksikio

27.1.1981       J. Vojáček                               Studenta aŭtuna Forumo en Debrecen. Vintra Esperanto-festo en Budapeŝto.

3.2.1981       A.Růžičková-Pavlínová              Mia vojaĝo al Malgranda Azio, Egiptio kaj Kreto

10.2.1981                                                       klubo Jarkunveno.

17.2.1981      J. Šikula                                    Natura agrokulturo

24.2.1981      V. Srna                                     Stato post klinika morto

3.3.1981 komenco de nova kvarmonata kurso

3.3.1981         J. Werner                               "Historio de Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio" de d-ro Stanislav Kamarýt kaj ĝia redakto

10.3.1981       E. Seemannová (Prago)          Ora triopo: Hromada – Lukáš – Pumpr

17.3.1981       J. Vondroušek                       Antropologia evoluo de la homa gento

24.3.1981       J. Hřib                                   Legendoj pri Brno: Nova serio

31.3.1981       J. Mazurek                           Tri historietoj

4.-6.4.1981       Junulara renkontiĝo en Szombathely, Hungario

7.4.1981         O. Růžička                           Historio de Kantista Societo Foerster

10.-14.4.1981       Junulara renkontiĝo en Vyškov

14.4.1981       J. Bednář                               Aŭtomatigo: Kion ĝi alportas?

21.4.1981       Z. Hršel                                Super Bildvortaro de Esperanto

28.4.1981                                                    Poezio, kantoj, muziko.

5.5.1981                                                      Libera tribuno

12.5.1981       A. Dvořák                            Pri homeopatio

19.5.1981       J. Bednář                              Aŭtomatigo

26.5.1981       F. Trampota                         Kemio kaj vivomedio

2.6.1981         J. Vojáček                           Junulara E-renkontiĝo en Szombathely. Studenta Interlingvistika Seminario en Pomiechówek (Pollando)

9.6.1981       M. Malovec                           Lion Feuchtwanger. Atestoj pri etoso de timo en Eŭropo

12.6.1981                   Interkona vespero enkadre de B-B-B

13.6.1981                   Ekskurso al monumento de paco kaj Moravia Karsto

13.6.1981                   Solena vespero omaĝe al 80-jariĝo de la klubo

14.6.1981                   Salutoj de gastoj kaj aktivista kunveno

16.6.1981       Z. Hršel                                Kio povas okazi, kiam oni faras bibliografion

23.6.1981       J. Vondroušek                      Renkontiĝo kun Faŭsto de Goethe

30.6.1981       J. Hřib                                  El legendoj pri Brno


1.9. 1981                                            Libera tribuno

8.9. 1981         J. Vondroušek             Problemoj de lingvoinstruado

15.9. 1981       F. Trampota                Ekologia situacio en la mondo

22.9. 1981       V. Škoda                     Civilizo ne nur bone influas la homojn

29.9. 1981       A. Dvořák                   Pri magnetismo

6.10. 1981       M. Lorková                 Jan Neruda, poeto, verkisto

13.10. 1981     E. Seemannová            Večer s F. Lázeckým

20.10. 1981     Z. Hršel                       Pri ĉeĥa-Esperanta frazeologio

27.10. 1981     M. Malovec                 La vivo de Napoleono

3.11. 1981       J. Hřib                         Legendoj pri Brno

10.11. 1981     J. Šikula                       Nutraĵoj kaj la homa sano

17.11. 1981     H. Supová-Halířová     Solena koncerto omaĝe al Zamenhof

24.11. 1981     J. Vojáček                   Apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko

1.12. 1981       J. Bednář                     Logiko kaj lingvo

8.12. 1981       J. Vondroušek             Renkontiĝo kun Faŭsto de Goethe

15.12. 1981     gramofondiska koncerto - famaj esperantistaj kantistoj

 

Program klubu v roce 1982

5.1. 1982         komitato                      Perspektivaj taskoj

12. 1. 1982      M. Malovec                 Prilaboro de informoj sur fleksebla disko

19.1. 1982       komitato                      Ĝeneerala kunveno

26.1. 1982       A. Dvořák                   Regeneraj kuracplantoj

2.2. 1982         V. Srna                        Problemo de klinika morto (1)

9.2. 1982         A. Růžičková               El „Rakontoj el unu poŝo“ de Karel Čapek

16.2. 1982       J. Vondroušek             Mitoj kaj eposoj de la antikva Proksima Oriento

23.2. 1982       J. Šikula                       Ĝardeno kiel hobio

2.3. 1982         V. Srna                        Problemoj de klinika morto (2)

9.2. 1982         E. Seemannová            Vespero kun F. Lázecký

16.3. 1982       J. Hřib                         El legendoj kaj mitoj pri Brno

23.3. 1982       Z. Hršel                       Impresoj pri kaj rezultoj de nia kvara kongreso

30.3. 1982       J. Vondroušek             Mitoj kaj eposoj de la antikva Proksima Oriento

6.4. 1982         H. Supová-Halířová     Solena koncerto omaĝe al la paco.

13.4. 1982       J. Bednář                     Solvinto de egiptaj hieroglifoj - Jean F. Champollion

20.4. 1982       J. Werner                    Superrigardo pri alternativaj energi-fontoj

27.4. 1982       J. Bednář                     Komuna kantado. Kun piano-akompano.

4.5. 1982         M. Malovec                 Revuo el famaj Espewrantodiskoj

11.5. 1982       J. Karen                      Stromy přicházejí do města

18.5. 1982       J. Werner                    Superrigardo pri alternativaj energi-fontoj

25.5. 1982       J. Bednář                     Solvinto de egiptaj hieroglifoj - Jeab F. Champolion

1.6. 1982         M. Malovec                 Traven, literatura enigmo de la jarcento

8.6. 1982         Z. Hršel                       Lingva bariero kaj teknikaj informoj

15.6. 1982       M. Lorková                 Klubanoj al si mem. Varia distra vespero.

22.6. 1982       J. Vondroušek             Klarigendaj misteroj el la pasinteco de nia Tero

29.6. 1982       J. Mazurek                  Tri historietoj el tribunala halo

 

7.9.1982       klubanoj                         Postferia tribuno. Ni vidisa, aŭdis, legis

14.9.1982       A. Dvořák                   Choroby rostlinných poživatin

21.9.1982       M. Malovec                 Pri unu forgesata arto – retoriko

28.9.1982       J. Werner                   Lingvaj rimedoj de Esperanta prozo. Komento al kontribuaĵo de K. Píč por SAEST 1982

5.10.1982       Startas kvarmonata kurso por komencantoj

5.10.1982       N. Rujiková                 Mi feriis en Japanio. Kun fotoj.

12.10.1982     E. Seemannová, J. Budínský, J. Budínská (Prago)

                                                            Foiraj kantoj. Artvespero de E-trio.

19.10.1982     J. Karen (Prago)           Kiameniere pere de la poezio influi terapeŭte sian sanon.

26.10.1982     J. Vondroušek              Nikolao Paganini. Memore al 200-a datereveno de lia naskiĝo. Kun gramofondiskoj.

2.11.1982       J. Bednář                      El la historio de egiptologio

9.11.1982       J. Vojáček                     La 16-a konferenco de ILEI en Seiano (Italio)

16.11.1982     J. Šikula                        Tradicio de la vit-kulturado en Moravio

23.11.1982     Z. Hršel                       Ĉu vi scias? Interesaĵoj el Bildvortaro.

30.11.1982     H. Supová-Halířová       Solena koncerto al 95 jaroj de Esperanto

7.12.1982       M. Lorková                   Decembraj humoroj. Vespero plena de muziko kaj surprizo.

14.12.1982     FilmvesperoProgram klubu v roce 1983

4.1. 1983                                            Libera tribuno de la klubanoj

11.1. 1983       J. Vojáček                   „Interkomputo ‚82“

18.1. 1983       Z. Hršel                       Gvidanto tra Esperanto-movado. Kiel uzi Jarlibron

25.1. 1983                                          Jarkunveno de la klubo

1.2. 1983         M. Malovec                 Pri la vivo kaj „Cirko Humberto“ de Eduard Bass

8.2. 1983         J. Vondroušek             Po-iome el fiziko, biologio, geologio, astronomio

15.2. 1983       J. Werner                    Terminologiaj instigoj el Bad sarow

22.2. 1983       J. Šikula                       Juveloj de vitrodomoj.

1.3. 1983                                            Inaŭguro de nova Esperanto-kurso

8.3. 1983         M. Lorková                 Printempa bukedeto al la Internacia Tago de Virinoj

15.3. 1983       J. Vondroušek             Historia signifo de la Renesanco

22.3. 1983       E. Seemannová            Ota Dub: Vavřín a růže (Neruda-Světlá)

29.3. 1983       J. Bednář                     Ni kantas. Kun pianoakompano.

5.4. 1983         J. Karen                      Vespero rezervita por la poeto

12.4. 1983       J. Veselá                      Feriado en Greklando

19.4. 1983       H. Supová-Halířová     Solena koncerto okaze de la Jaro de Ĉeĥa Muziko

26.4. 1983       F. Trampota                Miaj spertoj kun akupresuro

3.5. 1983         J. Karen                      Karel Höger kaj František Kožík

10.5. 1983       Z. Hršel                       Kiel diri? Lingva konsilanto.

17.5. 1983       F. Frýbert                    ILERA:  Esperanto inter radioamatoroj

24.5. 1983       M. Malovec                 Ĉina poezio interpretita de B. Mathesius

31.5. 1983       J. Vondroušek             Georgo el Poděbrady: lia penado pri paco

7.6. 1983         F. Trampota                Miaj spertoj pri akupresuro

14.6. 1983       M. Lorková                 Mitoj el Morava-regiono

21.6. 1983       M. Tůma                     „Verdaj“ konsideroj

28.6. 1983       Z. Hršel                       Rakont-konkurso. Antaŭferia babilado.

6.9. 1983                                            Postsomera tribuno de l‘ anaro

13.9. 1983       M. Malovec                 Kulturo de Afriko

20.9. 1983       N. Rujiková                 Mi feriis en Meksikio kaj Usono

27.9. 1983       O. Růžička                  Kun kantĥoro Foerster du seamjnojn en Hispanio

4.10. 1983       D. Veverka                  Zvukem za přáteli. Dopisovat si nemusíme jen na papíře

11.10. 1983     J. Vondroušek             Arkeologio - ekspedicio en pasintecon

14.-16.10. 1983          BBB                BBB-renkontiĝo en Brno

18.10. 1983     J. Karen                      68. světový espeerantský sjezd očima spisovatelů

25.10. 1983     J. Šikula                       Ĝardeno kaj la vivmedio

1.11. 1983       V. Podhradská            La 68-a UK

2.11. 1983       M. Lorková                 Promene tra zoo-ĝardeno

15.11. 1983     H. Supová-Halířová     Solena koncerto „Per kanto al paco“

22.11. 1983     J. Werner                    Josef Havlíček, arkitekto (1899-1961)

29.11. 1983                                        Oratora konkurso

6.12. 1983       kolektivo                     Nikolaa vespero

13.12. 1983     junularo                       Rememoro pri D-ro L. L. Zamenhof

20. 12. 1983    estraro                         Supervido de la tutjara aktiveco

 

Program klubu v roce 1984

3.1. 1984         J. Vondroušek             Diskuto komence de la nova jaro

10.1. 1984       D. Veverka                  Magnetofonový pásek - most přátelství mezi národy

17.1. 1984       J. Šikula                       En vino estas vero. Pri vito kaj vino.

24.1. 1984       Z. Hršel                       Jarkunveno

31.1. 1984       A. Veselý                    Personaj observoj pri rasismo

7.2. 1984         M. Tůma                     Lingvo: ponto kaj abismo

14.2. 1984       E. Seemannová            Gloraj monologoj

21.2. 1984       O. Růžička                  filmvespero (Ho, savu nian planedon)

28.2. 1984       J. Werner                    El vojaĝo en Italio: Venecio, Padovo, Cortina

6.3. 1984         J. Karen                      Al la Internacia Tago de Virinoj (muziko Z. Spilka)

13.3. 1984       Z. Hršel                       Kiel diri, kiel traduki?

20.3. 1984       H. Supová-Halířová     Solena koncerto omaĝe al Jaro de Ĉeĥa Muziko

27.3. 1984       M. Malovec                 Antikva literaturo de la Proksima Oriento

3.4. 1984         E. Wohlgemuth            Akvario kiel hobio

10.4. 1984       M. Macháčková          La vivo kaj verko de Miahil Eminescu

17.4. 1984       J. Vondroušek             Novaj konstatoj pri la „bermuda triangulo“

24.4. 1984       M. Lorková                 Aprila vespero

8.5. 1984         M. Malovec                 Fundamentoj de lingvistiko

15.5. 1984       Z. Hršel                       Kiel mi fariĝis daĉisto aŭ Reveno al naturo

22.5. 1984       Z. Hršel                       Malgranda traduka konkurso

29.5. 1984       M. Macháčková          La lirika poezio de M. Eminescu

5.6. 1984         O. Růžička                  Pri Nacia Teatro en Prago

12.6. 1984       J. Vondroušek             En la plej granda bildgalerio de l‘ mondo

19.6. 1984       M. Lorková                 Sesdek kvin jaroj de Ĉeĥoslovaka Ruĝa Kruco

26.6. 1984       M. Malovec                 Ĉiu po unu rakonto

4.9. 1984         J. Werner                    Antinomio de termina hejmeco kaj internacieco

11.9. 1984       N. Rujíková                 Mia ferio-vojaĝo al Koreo

18.9. 1984       M. Macháčková          Epika prozo de Eminescu

25.9. 1984       M. Malovec                 Defendanto de la urbaj pordegoj - romano de J. Brabenec

2.10. 1984       J. Šikula                       Naturscienca prelego kun diapozitivoj

9.10. 1984       E. Seemannová            Vespero de monologoj

16.10. 1984     H. Supová-Halířová     Solena koncerto al 40-a jubileo de Slovaka Nacia Ribelo

23.10. 1984     J. Bína                         Historio de la malkovraj navigadoj al Australio

30.10. 1984     J. Karen                      Ni prezentas originale verkantajn aŭtorojn

6.11. 1984       E. Wohlgemuth            La endanĝerigita naturo

13.11. 1984     E. Hliněnská                Kiel mi instruas infanojn pri linoleumgravurado

20.11. 1984     J. Vondroušek             Logiko kaj relativeco

27.11. 1984     A. Růžičková               Mia vojaĝo tra Mediteraneo kaj Atlantiko

4.12. 1984       kluba kolektivo            Karel Čapek kaj la ceteraj

11.12. 1984     Z. Hršel                       Vespero memore al  D-ro Zamenhof

18.12. 1984     M. Lorková                 Supervido pri aktualaĵoj de nia movado

 

Program klubu v roce 1985

8.1. 1985         J. Vondroušek             Komence de nova jaro

15.1. 1985       M. Malovec                 ĈEA kaj ĝia organizo

22.1. 1985       A. Veselý                    Impresoj el neplanita feriado

29.1. 1985       J. Werner                    Projekto D.L.T. kaj Esperanto

5.2. 1985         komitato                      Jarkunveno

12.2. 1985       J. Šikula                       Modernaj ĝarden-kompletigoj

19.2. 1985       J. Handlová                 Mia partopreno en kongreso de nevidantaj esp.

26.2. 1985       -                                  Vespero rezervita por Eva Seemannová

5.3. 1985         M. Lorková                 Bukedeto al Internacia Tago de Virinoj

12.3. 1985       E. Wohlgemuth            Stagnantaj akvoj

19.3. 1985       J. Karen                      Kiel legi modernan poezion

26.3. 1985       A. Růžičková               Mia vojaĝo tra Mediteraneo kaj Atlantiko

2.4. 1985         Z. Hršel                       Internacia Esperanto-movado ĝisdate.

9.4. 1985         J. Bednář                     Uzbekio per sonbendo

16.4. 1985       H. Supová-Halířová     Siringaj floroj. Solena koncerto okaze de liberigo.

23.4. 1985       J. Vondroušek             Historio de teatro

30.4. 1985       M. Malovec                 Famaj Esperanto-kantistoj sur gramofon-disko

7.5. 1985         J. Bednář                     Sovetia Uzbakio. Originala sonbendo.

14.5. 1985       M. Malovec                 Rakontado el historiaj romanoj de A. Pludek

21.5. 1985       J. Werner                    Pionira ago en apliko de Esperanto

28.5. 1985       M. Lorková                 Babilado en maja etoso

4.6. 1985         Z. Hršel                       Kiel naskiĝas espeerantistoj

11.6. 1985       J. Vondroušek             Antikvaj slavoj kaj formiĝo de la ĉeĥa ŝtato

18.6. 1985       A. Růžičková               Mia vojaĝo tra Mediteraneo kaj Atlantiko (2)

25.6. 1985       Z. Hršel                       Revoj fariĝu planoj. Antaŭferia diskuto.

3.9. 1985         Z. Hršel                       Inaŭgure al la klubaj vesperoj

10.9. 1985       J. Vondroušek             Libera tribuno postferia

17.9. 1985       A. Balaš                      Eksterlandaj foirgastoj sin prezentas

24.9. 1985       Z. hršel            Kiel traduki aktualaĵojn

1.10. 1985       A. Růžičková               Poezio de Sládek kaj Mácha en Esperanto

8.10. 1985       J. Šikula                       Bioniko. Anatomia strukturo de la plantoj.

15.10. 1985     Karen-Vondroušek      Super tradukoj de Karel Čapek. Problemoj kaj solvoj.

22.10. 1985     M. Macháčková          Rumanaj popolaj baladoj

29.10. 1985     J. Werner                    Ĉiutaga matematiko

5.11. 1985       J. Vondroušek             Ĉapitroj el la ĉeĥa historio

12.11. 1985     H. Supová-Halířová     Loncerto al la Jaro de tutmonda muziko

19.11. 1985                                        Vespero kun Eva Seemannová

26.11. 1985     E. Hliněnská                Pentristo Václav Rabas (sub aŭspicio de Unesko)

3.12. 1985       M. Lorková                 Vintra kaj jarfina humoro

10.12. 1985     M. Malovec                 La franca revolucio kaj generalo Lafayette

17.12. 1985     Z. Hršel                       Ĉu ni scipovas ludi kaj kanti?

 

Program klubu v roce 1986

7.1. 1986                                            Novjara libera tribuno

14.1. 1986       Z. Hršel                       Kiel traduki ĝin? Praktika leksikologio.

21.1. 1986       M. Malovec                 Interkompreniĝo inter homoj, delfenoj kaj ĉimpanzoj

28.1. 1986       Z. Hršel                       El gastronomia terminaro

4.2. 1986                                            Jarkunveno

11.2. 1986       J. Procházka                Ĉeĥoslovaka puparto iam kaj nuntempa

18.2. 1986       Z. Mrkvica                  Kiel laboras junulara sekcio de ĈEA

25.2. 1986       M. Lorková                 Pri racia nutrado

4.3. 1986         H. supová-Halířová      Koncerto omaĝe al la Internacia Jaro de Paco

11.3. 1986       A. Růžičková               Ĉarma poezio de Jaroslav Seifert

18.3. 1986       J. Karen                      Kiel mi tradukas la romanon „La plej granda el pierotoj“

                                                           de František Kožík

25.3. 1986       E. Wohlgemuth            La vivo de niaj fiŝoj

1.4. 1986         Z. Hršel                       El aŭtomobilista terminologio

8.4. 1986         M. Macháčková          Vivo en rumana studenta internulejo antaŭ 50 jaroj      

15.4. 1986       A. Růžičková               La ĉarma poezio de Jaroslav Seifert

22.4. 1986       J. Šikula                       Agrokulturo kaj protekto de la naturo

29.4. 1986       Z. Hršel                       Ludante tra nia lingvo

6.5. 1986         M. Malovec                 Filmoj en Esperanto. Projekciado.

13.5. 1986       J. Procházka                Ĉeĥoslovaka puparto iam kaj nuntempe

20.5. 1986       J. Vondroušek             Ĉapitroj el historio (2)

27.5. 1986       M.  Malovec                Realaĵoj de Esperanto

3.6. 1986         A. Balaš                      Varia vespero memore al ges-anoj Jakubec

10.6. 1986       A. Veselý                    Libertempante en Francio

17.6. 1986       F. Frýbert                    Radio-komunikado inter esperantistoj

24.6. 1986       M. Lorková                 Ĉeĥa poezio en Esperanto

2.9. 1986                                            Postferia samideana kunveno

9.9. 1986         Z. Hršel                       Esprimoj por praktika konversacio kaj korespondado

16.9. 1986                                          Diapozitivoj el ĝemelurboj Leningrado, Volgogrado, Lepsiko

23.9. 1986                                          Programo kun foirgastoj

30.9. 1986                                          „La vivo rozas“ sonbende de Joelle Rabu

7.10. 1986       M. Lorková                 Bukedeto el la poezio de Jiří Kořínek

14.10. 1986     H. Supová-Halířová     Solena koncerto omaĝe al 85-a datreveno de EK Brno

21.10. 1986     J. Vondroušek             Ĉapitroj el la ĉeĥa historio (3)

28.10. 1986     V. Podhradská            Aktualaĵoj el Ĉeĥa Espeeranto-Asocio

4.11. 1986       J. Šikula                       Beleco de la floroj

11.11. 1986     M. Malovec                 Jack London, lia celado al sociala justeco

18.11. 1986     J. Bednář                     Jogo por la praktika vivo

25.11. 1986     J. Lisý                          Pri Lančov kaj aliaĵoj

2.12. 1986       J. Vojáček                   Elektroniko, komputiloj

9.12. 1986       kolektivo                     Antaŭkristnaska babilado

16.12. 1986     J. Vondroušek             Horeto omaĝe al Zamenhof

 

Program klubu v roce 1987

6.1. 1987         Z. Hršel                       Libera tribuno de la klubanaro

13.1. 1987       M. Malovec                 Komenský kaj internacia lingvo

20.1. 1987                                          Jarkunveno

27.1. 1987       M. Macháčková          Doktoro Esperanto. El la libro de Ziolkowska.

3.2. 1987         J. Bednář                     La universo kiel tempomaŝino

10.2. 1987       E. Wohlgemuth            Niaj amfibioj kaj reptilioj

17.2. 1987       J. Werner                    Apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko el vidpunkto de terminologio

24.2. 1987       J. Vondroušek             Ĉapitroj el la ĉeĥa historio (3)

3.3. 1987         J. Lisý                          Zamenhof kaj homaranismo

10.3. 1987                                          Internacia Tago de Virinoj

17.3. 1987       F. Patera                     Vizite en Japanio

24.3. 1987       J. Šikula                       Bionutraĵoj

31.3. 1987       J. Duda                        Ekskurso en Greklandon

7.4. 1987         klubanoj                      Ĉiu po unu rakonto aŭ travivaĵo

14.4. 1987       M. Macháčková          Doktoro Esperanto

21.4. 1987       M. Malovec                 Josef Mysliveček, „Il divino Boemo“

28.4. 1987       J. Procházka                Turisma semajno en Slovaka Paradizo

8.5. 1987         J. Vondroušek             Ĉapitroj el la ĉeĥa historio (5)

12.5. 1987       E. Seemannová            Versoj kaj monologoj

19.5. 1987       A. Balaš                      Kion vi ne scias pri Brno

26.5. 1987       H. Supová-Halířová     Solena koncerto al centjariĝo de Esperanto

2.6. 1987         J. Karen                      Kial Esperanto?

9.6. 1987         Z. Hršel                       Vortaraj demandoj

16.6. 1987       M. Lorková                 Interesaĵoj el la naturo

23.6. 1987       A. Růžičková               Travivaĵoj el eksterlando

30.6. 1987       komitato                      Amika antaŭferia kunesto kun programo

3.11. 1987       J. Vonddroušek           Ĉeĥa kaj slovaka literaturoj en Esperanto-tradukoj (2)

10.11. 1987     M. Malovec                 Humuro de O’Henry

17.11. 1987     Z. Hršel                       El Praktika Bildvortaro de Esperanto

24.11. 1987     M. Macháčková          Koncize pri nia kluba biblioteko

1.12. 1987       A. Růžičková               Ekfotoj el miaj vojaĝoj

8.12. 1987       J. Šikula                       Kuracaj teoj kiel nutraĵo

15.12. 1987     M.  Lorková                Antaŭkristnaska poezia horeto

 

Program klubu v roce 1988


5.1.1988 La komitato Libera tribuno

12.1.1988 Zdeněk Hršel Kio estas kio en Esperanto-movado?

19.1. 1988 La komitato Jarkunveno de la klubo

26.1. 1988 Jana Burianová Vojaĝe tra Sovetio. Kun diapozitivoj.

2.2. 1988 Ing. Otmar Doležal Pri racia nutrado

9.2. 1988 Jiří Procházka Projekto DLT - tradukado per komputiloj

16.2. 1988 Ing. František Pavlík, Vracov Kunlaboro kun hungaraj kooperativanoj kaj slovaka folkloro en Esperanto-agado

23.2. 1988 Miroslav Malovec Historio de Ĉinio

1.3. 1988 Jiří Karen, Prago Esperanto sur sojlo de la jaro 2000

8.3. 1988 Gvidas M. Lorková Internacia Tago de Virinoj

15.3. 1988 Jan Duda, Olomouc Kun Filharmonio el Olomouc en Hispanio. Kun diapozitivoj.

22.3. 1988 RNDr. Evžen Wohlgemuth La vivo en niaj akvoj

29.3. 1988 Josef Vondroušek Ĉapitroj el la ĉeĥa historio. Fino.

5.4. 1988 J. Procházka Fabloj de Ivan Andrejeviĉ Krylov

12.4. 1988 Z. Hršel Kio estas la esperantistoj? Iom pri la sociologio de la movado.

19.4. 1988 J. Karen, Prago Esperanto sur la sojlo de la jaro 2000

26.4. 1988 H. Suppová-Halířová Solena koncerto al la centjara jubileo

3.5. 1988 M. Lorková Plovdiv, naše družební město

10.5. 1988 RNDr. J. Šikula Ĝardenoj hodiaŭ kaj morgaŭ

17.5. 1988 Z. Hršel Perfektigaj ekzercoj - komuna tradukado

24.5. 1988 Ing. O. Doležal O zdravé výživě

31.5. 1988 J. Vondroušek Josef Slavík - „la ĉeĥa Paganini“

7.6. 1988 A. Veselý Kio estas „amikeca reto“? Turismo internacie

14.6. 1988 M. Malovec Pri Nacia Artisto Zdeněk Štěpánek

21.6. 1988 M. Lorková Koncerto el diskoj de kanada kantistino Joeller Rabu

28.6. 1988 J. Vondroušek Konatiĝo kun verkoj de nuntempaj aŭtoroj

6.9. 1988 Gvidas Z. Hršel Libera tribuno de la klubanaro

13.9. 1988 Gvidas M. Lorková Rakontoj, proverboj, anekdotoj, kantado

20.9. 1988 M. Malovec Lion Feuchtwanger, lia vivo kaj verko

27.9. 1988 A. Veselý Kio estas Amikeca Reto? Turismo Internacie.

4.10. 1988 Gvidas J. Vondroušek Perfektigaj ekzercoj, komuna tradukado

(Je la 17.00 komenciĝas KVINMONATA KURSO POR KOMENCANTOJ)

11.10. 1988 Z. Hršel Esperantista junularo iam kaj nun

18.10. 1988 H.Suppová-Halířová Solena koncerto al la 70 jaroj de Ĉeĥoslovaka Respubliko

25.10. 1988 M.Macháčková Raraj verkoj en nia kluba biblioteko

1.11. 1988 Z. Hršel Kiel ni solvas tradukproblemojn?

8.11. 1988 J. Šikula Kio fakte estas la terkultura grundo?

15.11. 1988 O.Doležal O zdravé výživě

22.11. 1988 M. Lorková Aŭtunaj floroj. Aŭtuno en poezio kaj prozo

29.11. 1988 E. Wohlgemuth La vivo de akvobirdoj

6.12. 1988 J. Veselá Nikolao-vespero

13.12. 1988 J. Vondroušek Karel Čapek, lia rilato al la nuntempo

20.12. 1988 M. Malovec Antaŭkristnaska humoro


Program klubu v roce 1989


3.1.1989 La komitato Retrorigardo al la pasinta jaro

10.1.1989 J. Procházka Historio de ekspedicioj al Everesto

17.1.1989 M. Malovec Anatole France kaj lia Insulo de pingvenoj

24.1.1989 Z. Hršel Ni ludu lingve

31.1.1989 La jarkunveno

7.2.1989 J. Vondroušek Migrado de animaloj kaj insektoj

14.2.1989 J.Rýznarová, Pardubice Mia vojaĝo al UK en Rotterdamo; kun diapozitivoj el Nederlando kaj Francio

21.2.1989 M. Macháčková La liriko de William Shakespeare

28.2.1989 A. Růžičková-Pavlínová La Romano de San Michele de Axel Munthe

7.3.1989 M. Lorková Internacia Tago de Virinoj

14.3.1989 J.Šikula Subtropikaj plantoj en hejmo

21.3.1989 H.Messnerová Impresoj el Aŭstralio; kun diapozitivoj

20.3.1989 E. Wohlgemuth El la vivo de malgrandaj mamuloj

4.4.1989 Z. Matyková (H.Králové) Kiel mi fariĝis laŭreatino de Pola Radio

11.4.1989 K. Daněk Ni laboras komune

18.4.1989 H.Messnerová Impresoj el Singapuro

25.4.1989 A. Veselý Tra Esperanta gazetaro

2.5.1989 L.Huf (Ivanovice na Hané) Inter espertantistoj de Taŝkento kaj Samarkando

16.5.1989 J.Vondroušek Historia skizo el la Proksima Oriento de la sepa jarcento

23.5.1989 K.Daněk Ni laboras komune

30.5.1989 Z. Hršel Lingvaj ekzercoj

6.6.1989 Z. Hršel Perfektiga leciono

13.6.1989 A. Veselý Tra Esperanta gazetaro

20.6.1989 M.Malovec Kiel parolis d-ro Zamenhof? Sonbendo kun lia aŭtentika voĉo

27.61989 M.Lorková Amika antaŭferia vespero kun programo

5.9.1989 Postferia libera tribuno

12.9.1989 H.Messnarová Ankoraŭ pri Aŭstralio. Kun diapozitivoj.

19.9.1989 M. Malovec Giacomo Puccini, reprezentanto de la itala verismo

26.9.1989 J.Procházka Sub signo de rozo

3.10.1989 Z.Hršel Interesaĵoj pri la nova vortaro

Inaŭguro de la nova kvinmonata kurso

10.10.1989 L. Huf En la meza Azio, Samarkandio, Taŝkento

24.10.1989 J. Veselá Tra Grekio (arkeologiaj trovaĵoj)

31.10.1989 J.Vondroušek Imre Madách, lia Tragedio de ' homo

7.11.1989 B.Šmídová S.O.S. por la naturo

14.11.1989 J.Šikula La vivmedio kaj ni.

21.11.1989 H.Suppová-Halířová Solena koncerto omaĝe al la 130-a datreveno de naskiĝo de d-ro L. L. Zamenhof

28.11.1989 E.Wohlgemuth Niaj kantbirdoj

5.12. 1989 A. Veselý Panoramo de revuoj

12.12.1989 K. Daněk Legado el la elektitaj ĉapitroj de famaj romanoj

19.12.1989 M. Lorková Antaŭkristnaska vespero


Program klubu v roce 1990


2.1.1990 Z. Hršel Retrospektive kaj perspektive

9.1. 1990 Jarkunveno de la klubo

16.1. 1990 L. Chytil, Přerov 74-a UK en Brighton

23.1. 1990 L. Rýznar Eble venos sorĉisto

30.1. 1990 J.Vondroušek Karel Čapek, grava persono de mondkulturo

6.2. 1990 J.Veselá En Grekio

13.2. 1990 J. Šikula La Eŭropa Domo kaj Esperanto

20.2. 1990 J.Vondroušek Ivo Lapenna, heroo ne nur de Montevideo

27.2. 1990 H.Suppová-Halířová Solena koncerto omaĝe al la 140-a datreveno de naskiĝo de T.G.Masaryk

6.3. 1990 M.Malovec Josef Čapek - pentristo

13.3. 1990 E.Wohlgemuth Ruĝa libro de nia naturo

20.3. 1990 J.Procházka Fungoj - nutraĵo kaj medikamento

27.3. 1990 M. Lorková Mondo de animaloj en fabloj

3.4. 1990 J. Vondroušek Distra vespero: ni rakontas, recitas

10.4. 1990 M.Malovec Mark Twain: usona humuro

24.4. 1990 A.Perrault Pri internacia interŝanĝo

8.5. 1990 J.Veselá Tra Grekio

15.5. 1990 J. Vondroušek Memora al Niccolo Paganini

22.5. 1990 L. Chytil Venecio - Romo - Vatikano - Napolo

29.5. 1990 A.Růžičková-Pavlínová El la moderna ĉeĥa poezio

1.-3.6. 1990 BBB (Brno-Bratislava-Budapeŝto) la tribuna renkontiĝo

5.6. 1990 Z. Hršel Lingvaj enigmoj

12.6. 1990 J.Dufková Jakub Arbes: romantikaj rakontoj

19.6. 1990 E.Wohlgemuth Neordinaraj animaloj en nia naturo

26.6 1990 M. Lorková Amuza antaŭferia kunveno


Programoj de la Esperanto-klubo Brno ekde 1991

Programoj de la Esperanto-klubo Brno 1901-1939